Offentliggörande av informationsmemorandum avseende företrädesemission

VibroSense Dynamics AB (”VibroSense” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av units (B-aktier och teckningsoptioner) som styrelsen den 19 mars 2019 beslutade om och som godkändes på extrastämman som hölls den 10 april 2019 (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 22,7 miljoner kronor före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare mellan 12,1 och 20,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom garantiåtaganden upp till totalt 80 procent av den initiala emissionsvolymen.

Informationsmemorandum, folder och anmälningssedel

Informationsmemorandum för emissionen finns nu publicerat på VibroSense, Hagberg & Aneborns och Spotlight Stock Markets respektive hemsidor (www.vibrosense.se, www.hagberganeborn.se och www.spotlightstockmarket.com). Folder och anmälningssedel för teckning utan företräde kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningsperioden inleds.

Kort om Företrädesemissionen och informationsmemorandumet

- Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna en (1) unit, bestående av fyra (4) nya B-aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2019/2020, för varje tolv (12) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 18 april 2019.

- Utöver företrädesrätten erbjuds aktieägare och allmänheten att anmäla intresse om teckning utan företrädesrätt.

- Teckningsperioden löper från och med den 24 april 2019 till och med den 10 maj 2019.

- Teckningskursen per unit är 28,00 kronor, vilket motsvarar 7,00 kronor per B-aktie.

- Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

- Varje teckningsoption ger rätt att teckna en B-aktie till en teckningskurs motsvarande 200 procent av volymvägd snittkurs under perioden 3 juni 2019 till och med den 17 juni 2019, dock lägst 15,00 SEK och maximalt 25,00 SEK. Anmälan om teckning av aktier kan äga rum från och med den 16 juni 2020 till och med den 30 juni 2020.

- Bolaget tillförs initialt före emissionskostnader högst cirka 22,7 miljoner kronor vid full teckning av Företrädesemissionen samt ytterligare mellan 12,1 och 20,2 miljoner kronor om teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut.

- Informationsmemorandumet finns att ladda ned på www.vibrosense.se, www.hagberganeborn.se och www.spotlightstockmarket.com.

- Emissionslikviden planeras att användas för att finansiera kommersialiseringen av VibroSense Meter II genom att förstärka organisationen på försäljnings-, marknadsförings- och F&U-områdena, öka antalet opinionsledare och distributörer, bredda IP samt genomföra ytterligare vetenskapliga studier som ger kliniska bevis för mätmetoden inom främst affärsområdena diabetes och onkologi.

- Bolaget har erhållit garantiförbindelser från ett externt garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, om cirka 18,1 miljoner kronor (motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen). Företrädesemissionen är därmed säkerställd upp till cirka 80 procent av den initiala emissionsvolymen.

Tidplan för Företrädesemissionen (alla datum hänför sig till 2019)

16 april – Sista dagen för handel i Bolagets aktie inklusive uniträtter

17 april – Första dagen för handel i Bolagets aktie utan uniträtter

18 april – Avstämningsdag för tilldelning av uniträtter

24 april – 8 maj – Handel i uniträtter på Spotlight Stock Market

24 april – 10 maj – Teckningsperiod (teckning genom betalning)

24 april – Handel i BTU startar, pågår till Emissionen är registrerad hos Bolagsverket

Rådgivare 

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare till VibroSense i samband med emissionen av units. Kanter Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För frågor avseende emissionen av units, vänligen kontakta 

Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance AB

Tel: +46 8 440 56 40

E-post: info@stockholmcorp.se www.stockholmcorp.se

För frågor avseende VibroSense Dynamics AB, vänligen kontakta 

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 650 14 12

E-post: info@vibrosense.com www.vibrosense.com

Om VibroSense Dynamics AB (publ) 

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

VibroSense grundades 2005 och har sitt säte i Malmö, Sverige. Företagets vision att bolagets produkter skall kunna upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln, oavsett orsak, så att patienter och deras vårdgivare kan anpassa behandlingen eller sätta in förebyggande åtgärder för att förhindra, reducera eller fördröja uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, uniträtter eller andra värdepapper i VibroSense Dynamics AB (publ). Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av VibroSense för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare informationsmemorandum, prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till någon jurisdiktion där distribution eller Företrädesemissionen enligt Informationsmemorandumet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådan jurisdiktion. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Varken uniträtter i Företrädesemissionen, betalda och tecknade units eller units som tecknats i Företrädesemissionen, eller de underliggande finansiella instrumenten har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftning i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

Prenumerera

Dokument & länkar