Samtliga innehavare av teckningsoptioner av serie 2015/2018 nyttjar sina optioner

Report this content

VibroSense Dynamics AB (”VibroSense”) meddelar härmed att samtliga innehavare av teckningsoptioner av serie 2015/2018 har beslutat att nyttja sina optioner. Innehavare av teckningsoptioner av serie 2015/2018 är styrelseledamöter samt nyckelpersoner i bolaget. Bolaget tillförs därmed 815 628 kronor.

Vid en extra bolagsstämma den 3 februari 2015 beslutades om ett optionsprogram riktat till styrelseledamöter samt nyckelpersoner i bolaget. Samtliga innehavare av teckningsoptioner av serie 2015/2018 har nu meddelat sin avsikt att teckna B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2015/2018. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2015/2018 är den 1-22 mars 2018. Totalt nyemitteras 122 100 B-aktier. Optionsvillkoren har räknats om med anledning av den emission av units som genomfördes i mars 2017, innebärande att en (1) teckningsrätt har berättigat till teckning av 1,11 nya aktier till en lösenkurs om 6,68 SEK per B-aktie. Efter registrering hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet att uppgå till 908 178 SEK och antalet aktier att uppgå till 9 081 780 stycken (varav 448 840 är onoterade A-aktier).

Nedan listas samtliga parter som nyttjat teckningsoptioner av serie 2015/2018:

  •  Toni Speidel, styrelseledamot och VD i VibroSense,
  •  Henrik Brorsson, styrelseledamot i VibroSense,
  •  Fredrik Westman, styrelseledamot i VibroSense,
  •  Göran Conradsson, konsult,
  •  Ulf Rogers, försäljningschef i VibroSense,
  •  Michael Scarsén, biträdande projektledare.

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB, 040 – 650 14 12, info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2018.

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar  medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige.

Prenumerera

Dokument & länkar