• news.cision.com/
  • VibroSense/
  • Vetenskaplig publikation ger starkt stöd för VibroSense Dynamics nya metod för screening av vibrationsexponerade arbetstagare

Vetenskaplig publikation ger starkt stöd för VibroSense Dynamics nya metod för screening av vibrationsexponerade arbetstagare

Report this content

En publicerad studie författad av forskare på Arbets- och Miljömedicinkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset ger ett starkt stöd för VibroSense Dynamics nya metod för snabb undersökning (screening) av vibrationsexponerade arbetstagare. Screeningmetoden som utvecklas av VibroSense tillsammans med två företag inom företagshälsovården i Sverige, innebär att en undersökning kan göras på mindre än 10 minuter. Metoden kommer att bli viktig för VibroSense expansion i bland annat Tyskland.

I studien, som är publicerad i Journal of Occupational Medicine and Toxicology, är slutsatsen att det är små skillnader i känseln mellan dominerande och icke-dominerande hand. Under studien undersöktes vibrationsexponerade personer med flera olika metoder bland annat med bolagets produkt VibroSense Meter. I studien dras också slutsatsen att det räcker med att undersöka den dominerande handen för att ställa en diagnos.

Studiens slutsatser överensstämmer mycket väl med den screeningmetod som VibroSense Dynamics utvecklar tillsammans med Företagshälsan Runstenen och Avonova Företagshälsa. Den nya screeningmetoden tar under 10 minuter att genomföra och undersökningen görs på två fingrar på arbetstagarens dominanta hand alternativt på den hand där man har besvär.

Screeningmetoden kommer släppas under hösten 2019. Företagshälsovården och Arbets- och Miljömedicinkliniker (AMM) får då ett effektivt verktyg för att tidigt identifiera personer som riskerar att få vibrationsskador vilket i sin tur gör det möjligt att undvika permanenta skador med hjälp av förebyggande åtgärder.

VibroSense nya metod baseras på klinisk data från 2 750 unika individer insamlat under 11 år från arbetstagare inom motor- och byggbranschen. Totalt har 18 284 fingrar undersökts. Företagshälsan Runstenens insamlade data är unik och störst av sitt slag i världen vilket gett ett ovärderligt underlag för att utforma VibroSense nya screeningmetod.

Om vibrationsskador
Användandet av handhållna vibrerande verktyg ligger på en konstant nivå sedan 10 år tillbaka och orsakar en rad skador på nerver, blodkärl, leder och muskler och vita fingrar. Skadorna medför ofta livslångt lidande för den skadade. Drabbade yrkesgrupper är exempelvis de som arbetar inom mark- och anläggning, verkstadsindustri, fordons- och byggindustri och tandvård. Enligt arbetsmiljöverket exponeras 400 000 arbetstagare i Sverige dagligen för vibrationer från handhållna vibrerande verktyg mer än två timmar per dag.

Enligt EU-direktivet 2002/44/EG ska arbetstagare inom EU som utsätts för en viss exponeringsdos erbjudas regelbundna hälsokontroller av fingrar, händer och armar. Inom EU uppskattas att över 25 miljoner arbetstagare regelbundet exponeras för potentiellt skadliga hand-armvibrationer. Tyskland och Benelux har striktare krav än vad som anges i EU-direktivet.

Kontakt
ToniSpeidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska under-sökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Prenumerera

Dokument & länkar