VibroSense Dynamics - Delårsrapport 2 för perioden 2022-10-01 till 2022-12-31

Report this content

Räkenskapsårets andra kvartal har fortsatt i positiv anda. Bolaget har levererat nya instrument på den nordiska marknaden och samtidigt tagit viktiga steg framåt med lanseringen av Diabetes Foot Screening i Tyskland där två ledande kliniker inom diabetes påbörjat utvärdering av Bolagets produkt. Detta är ett stort framsteg för VibroSense och vi har på kort tid fått positiva gensvar från viktiga kliniker och KOLs (Key Opinion Leaders) i Tyskland. I vårt projekt gällande lansering i Kina går arbetet framåt och vi har haft en första genomgång och träning med vår samarbetspartners säljteam.

Med ”Bolaget” eller ”VibroSense” avses VibroSense Dynamics AB (publ) med organisationsnummer 556669–2223. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Bolaget tillämpar brutet räkenskapsår.

Andra kvartalet (2022-10-01 till 2022-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 462 503 (428 574) SEK och består av intäkter avseende försäljning och uthyrning av fot- och handinstrument
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 993 228 (-2 143 119) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,13 (-0,14) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 75,6 (87,6) %.

Sex månader (2022-07-01 till 2022-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 838 436 (732 583) SEK och består av intäkter avseende försäljning och uthyrning av fot- och handinstrument.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 432 864 (-3 709 797) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,23 (-0,25) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 75,6 (87,6) %.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för andra kvartalet 2022/23: 15 102 009 (15 102 009). Totalt antal aktier i VibroSense per den 31 december 2022: 15 102 009 (15 102 009).  

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under andra kvartalet (2022-10-01 – 2022-12-31)

 • VibroSense håller årsstämma den 6 oktober 2022 i Bolagets lokaler i Malmö. Protokoll med fattade beslut finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.vibrosense.se).
 • VibroSense meddelar den 6 oktober 2022 att den erkända Diabeteskliniken vid universitetsjukhuset Klinikum Stuttgart utvärderar VibroSense Meter® II och applikationen Diabetes Foot Screening med start den 11 oktober 2022. I samband med detta diskuteras även ett forskningssamarbete mellan kliniken och VibroSense Dynamics med fokus på nervskador i fötterna orsakade av diabetes.
 • VibroSense meddelar den 9 november 2022 att Bolaget tagit sin första order från Finland. Kliniken för neurofysiologi vid Uleåborgs universitetssjukhus i Finland köper VibroSense Meter® II. Ordern omfattar en full licens med tillgång till samtliga hand- och fotundersökningar och har ett totalt värde om drygt 420 000 SEK inklusive årliga licensintäkter.
 • VibroSense meddelar den 15 november 2022 att man visar banbrytande resultat med VibroSense Meter® II inom forskning på cellgiftbehandling med cannabisolja. En klinisk studie inom onkologi har visat att cannabisolja ger en markant minskning av nervskador under den inledande delen av behandlingen. Studien är genomförd på avdelningen för klinisk Onkologi vid Sjællands Universitetssjukhus i Roskilde, där man använt VibroSense Meter® II för att undersöka hur känseln påverkas under hela behandlingen.
 • VibroSense meddelar den 1 december 2022 att bolaget gör lovande framsteg i Tyskland och erhåller positiv respons för sin produkt Diabetes Foot Screening. VibroSense Dynamics ökade aktiviter har tagits emot väl av marknaden. I Tyskland arbetar VibroSense nu enligt en ny strategi med nyttjande av befintliga reimbursement-koder som bedöms underlätta bolagets expansion i Tyskland väsentligt.

Kontakt
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB

Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

“The new Gold Standard for reliable
detection of nerve damage”

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Prenumerera