VibroSense Dynamics AB: Delårsrapport 3, 2019-07-01 - 2020-03-31

Report this content

Sammanfattning av delårsrapport

Med ”Bolaget” eller ”VibroSense” avses VibroSense Dynamics AB (publ) med organisationsnummer 556669-2223. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Notera att Bolaget tillämpar brutet räkenskapsår.

Nio månader (2019-07-01 till 2020-03-31)

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 1 080 266 (219 843) SEK och består av intäkter avseende försäljning och uthyrning av fot- och handinstrument.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 003 732 (-4 290 347) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,52 (-0,44) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 90,6 (76,7) %.

Tredje kvartalet (2020-01-01 till 2020-03-31)

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 560 661 (87 210) SEK och består av intäkter avseende försäljning och uthyrning av fot- och handinstrument.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till –1 594 051 (-1 778 234) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,16 (-0,18) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 90,6 (76,7) %.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för tredje kvartalet 2019/20: 12 302 009 (9 712 113) aktier. Totalt antal aktier i VibroSense per den 31 mars 2020: 12 302 009 (9 712 113).

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under verksamhetens tredje kvartal (2020-01-01 till 2020-03-31)

 • Den 21 januari 2020 meddelar bolaget att i enlighet med vad som kommunicerades i Pressmeddelande från VibroSense den 2019-09-19, har Hans Wallin tillträtt befattningen som VD i bolaget per den 1 januari 2020.
 • Den 6 februari 2020 kommunicerar VibroSense att produkten VibroSense Meter® II ingår i de nya riktlinjerna för hälskontroller av vibrationsexponerade arbetstagare, som en rekommenderad metod. Dessa riktlinjer för medicinsk kontroll av vibrationsexponerad personal (AFS 2019:12) följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2019:3) och riktar sig i första hand till företagshälsovård. 
 • Den 11 februari 2020 meddelar VibroSense att Institutet för Arbets- och Miljömedicin på Lübecks universitetssjukhus (LIOH, Lübeck Institute of Occupational Health) har valt att utnyttja sin möjlighet att köpa VibroSense Meter II efter avslutad Pilotstudie. Den genomförda studien syftade till att undersöka temporära försämringar av känseln i händer som en följd av kortvarig exponering av vibrationer. Målsättningen är nu att man ska göra en större studie med hjälp av VibroSense Meter II för att undersöka om man kan använda instrumentet som ett hjälpmedel för att förebygga och förhindra nervskador orsakade av vibrerande verktyg.
 • Den 14 februari 2020 redovisar VibroSense sitt bokslut för årets andra kvartal och meddelar samtidigt att för tredje kvartalet i rad har periodens försäljning och intäkter varit högre jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Den 10 mars 2020 meddelar bolaget i ett pressmeddelande att VibroSense Dynamics (VibroSense) pågående lansering av VibroSense Meter®II systemet, har fått ett mycket positivt mottagande från marknaden. Sedan maj månad 2019 har totalt 23 enheter levererats till bolagets två av företagets totalt tre affärsområden, HAVS och Onkologi. För att täcka kommande behov planeras en ny produktionsserie under våren 2020 hos en legotillverkare som är specialiserad på volymproduktion av medicintekniska produkter.
 • Den 23 mars 2020 kommunicerar VibroSense Dynamics AB (VibroSense) att man adderar en ny applikation i sin produkt VibroSense Meter® II, som ger stöd för screening av diabetesfötter. Den nya applikationen är ett resultat av 5 års kliniska studier omfattande vuxna personer med diabetes typ 1 och beräknas vara tillgänglig för kommersiell lansering under hösten 2020.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 17 april 2020 meddelar VibroSense Dynamics AB (VibroSense)att man har fått ett ”intention to grant” från Svenska patentverket samt ett positivt utlåtande från en internationell PCT-ansökan. Patentet omfattar en viktig del i VibroSenses mätteknologi för att mäta hudtemperaturen kontinuerligt vid en undersökning med VibroSense Meter® II. 
 • Den 4 maj 2020 meddelar VibroSense Dynamics AB (publ) att man samma morgon hållit extra bolagsstämma i Malmö. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag.
 • Den 11 maj 2020 meddelar VibroSense Dynamics AB (publ) att man genomför en riktad emission av units bestående av aktier serie B (”B-aktier”) och teckningsoptioner av serie 2020/2021 (”Tecknings-optioner”) till ett konsortium av investerare. Emissionen tillför bolaget 7 MSEK plus ytterligare ca 7 MSEK vid inlösen av vidhängande teckningsoptioner.

Prenumerera

Dokument & länkar