VibroSense Dynamics AB (publ) Uppdatering av marknadsläget

Report this content

VibroSense Dynamics AB (VibroSense) fortsätter att utvecklas positivt. Inom segmentet Företagshälsovård görs starka framsteg och inom Diabetes har bolaget påbörjat marknadsbearbetning och lansering av Diabetes Foot Screening. VibroSense har också inlett ett arbete med att kartlägga diabetesmarknaden i Tyskland.

Trots den pågående Corona pandemin, kunde flera viktiga fysiska möten med vården genomföras under sista kvartalet 2020, bl.a. med kliniska avdelningar vid Universitetssjukhus inom Arbets- och Miljömedicin. Dessa möten bedöms ge bolaget ytterligare möjligheter till att stärka positionen på den svenska marknaden och har även genererat försäljning.

Samarbetet med Avonova Hälsa AB, en av Sveriges större aktörer inom segmentet Företagshälsovård, har tagit ordentlig fart och fortsätter att utvecklas positivt. Under oktober och november månad har flera leveranser av instrumentet VibroSense Meter® II fullgjorts. Digitala utbildningar, produktträningar och möten har under november/december 2020 genomförts med både sjuksköterskor och läkare. Som ett resultat av samarbetet kommer VibroSense under första kvartalet 2021 att starta den kvartalsvis löpande faktureringen till Avonova.

Under slutet av 2020 har kontakter med potentiella kunder inom diabetesvården tagits som ett första led i lanseringen av Diabetes Foot Screening. Det finns ett tydligt intresse av produkten och att prova den i klinisk diabetesvård, men denna fas kan först inledas på allvar när Corona pandemin börjar klinga av. Det är likväl tillfredsställande att konstatera att vår första kontakt med marknaden har väckt intresse, säger Hans Wallin, VD för VibroSense.

Med inriktning på bolagets framtida utveckling och fokus på expansion utanför den svenska marknaden, har VibroSense inlett ett samarbete med Business Sweden för att kartlägga den Tyska marknaden för affärsområdet Diabetes. Syftet med uppdraget är i linje med bolagets plan, att undersöka och analysera möjligheter för att etablera försäljning på marknader utanför Norden. Detta är ett viktigt steg mot vidare expansion och vi följer planenligt vår strategi.

Som ett led i att anpassa verksamheten till det nya läget på marknaden med begränsade möjligheter till fysiska möten, har VibroSense under hösten etablerat förutsättningar till digitala möten och utbildningar. Den nya digitala utbildnings- och försäljningsplattformen blir en naturlig del av bolagets försäljningsverksamhet och ett viktigt verktyg i försäljningsprocessen. Speciellt nu när den kortsiktiga utmaningen är att nå ut och besöka kliniker mitt i en pågående pandemi, med de restriktioner som för närvarande finns inom sjukvården.

Kontakt

Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB,                                                   
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com

www.vibrosense.se

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Prenumerera

Dokument & länkar