VibroSense Dynamics genomför sin affärsplan och når uppsatta mål

Report this content

VibroSense Dynamics (VibroSense) fortsätter att genomföra sin affärsplan enligt plan. Efter ett intensivt år bedömer bolaget att förutsättningarna att lyckas är bättre än någonsin. En stor del av detta beror på det senaste årets framsteg inom försäljning, marknadsföring, finansiering och forskning utförd av bolagets forskningspartners. En kvalificerad förstärkning av organisationen och styrelsen är ytterligare positiva faktorer för bolagets planer de kommande åren.

Affärsområden, målsättning och målgrupper
VibroSense Dynamics vision är att bolagets metod och instrument, VibroSense Meter II, ska bli ett standardinstrument vid diagnostik av perifera skador i nerver och nervstammar i händer och fötter, det vill säga perifer neuropati.

VibroSense satsar för närvarande på tre affärsområden, diabetes, företagshälsovård och onkologi vilka har olika behov och målsättningar som bestäms av områdesspecifika faktorer. En gemensam nämnare för aktuella affärsområden är att de har samma fyra typer av målgrupper, nämligen forskare, patienter, vårdgivare och betalare. VibroSense ser dessa målgrupper som strategiska mottagare av bolagets teknologi och instrument.

Berörda målgrupper bearbetas i olika omfattning beroende på kunskap och uttalat behov inom respektive affärsområde. Företagshälsovård är i dagsläget det affärsområde där man har kommit längst. Därefter kommer diabetes följt av onkologi. Marknadspotentialen bedöms vara i särklass störst för diabetes med onkologi som god tvåa. Den totala adresserbara marknaden uppskattas till drygt 50 miljarder SEK samt till cirka 4 miljarder SEK för Nordvästeuropa som är bolagets inledande fokus.

En ambitiös affärsplan har tagits fram och nedan ges en sammanfattning av nuläget med en avstämning mot uppsatta mål.

Uppnådda mål 2018-2019
Under det senaste året har ett antal viktiga milstolpar uppnåtts samtidigt som bolaget haft framgångar inom försäljning, marknadsföring, finansiering och forskning utförd av bolagets forskningspartners. Till detta ska även läggas en kvalificerad förstärkning av organisationen och styrelsen. Sedan juli 2018 har följande milstolpar och aktiviteter genomförts:

 •  CE-märkning av bolagets nya produkt VibroSense Meter II (VSM II).
 •  Deltagit som utställare på flera kongresser inom onkologi och diabetes.
 •  Unika upptäckter inom diabetes, bland annat visat på en mycket god korrelation mellan ”Gold Standard” och bolagets produkt samt att det går att reversera diabetesnervskador genom att sänka långtidsblodsockret (HBA1c).
 •  Ny webbsida.
 •  Prestigeorder på 24 VSM II från Avonova på som ska sätta upp en ny rikstäckande tjänst med bolagets produkt.
 •  Flera order och leveranser av VSM II, totalt 7 enheter till företagshälsovård och universitetssjukhus i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland de senaste fyra månaderna.
 •  Inlett ett samarbetsprojekt med företagshälsovården Runstenen för att ta fram en Screening inom HAVS (Hand Arm Vibration Syndrom) som tar max 10 minuter att utföra.
 •  Stort forskningsprojekt inom onkologi och nervskador orsakade av cellgifter på Roskildes universitets sjukhus.
 •  Genomfört en nyemission.
 •  Rekryterat en ny VD och en senior produktchef, båda mycket kompetenta personer med stor internationell erfarenhet inom Life Science.

Kommande årets milstolpar och aktiviteter
Kommande år planerar bolaget att fortsätta implementera sin affärsplan. För affärsområdet företags-hälsovård betyder detta bland annat att avsluta projektet att lägga till en screening mode i samarbete med Runstenen. Vidare ska projektet och ordern från Avonova slutföras vilket beräknas vara klart senast i maj 2020 då alla 24 enheter ska vara levererade.

Inom diabetes avser VibroSense inleda aktiviteter för att nå den viktiga målgruppen patienter. Vidare planeras att VSM II systemet ska introduceras på klinik både för vuxna och barn. Till sist planeras även nya studier inom onkologi samt resultat från pågående studier.

Nedan ges en sammanfattning av aktiviteter och milstolpar som är planerade fram till sommaren 2020.

 •  Slutföra samarbetsprojektet med Runstenen att lägga till en HAVS Screening mode i VSM II systemet. Planerat att vara färdigt i början av november 2019.
 •  Slutföra projektet med leverans av 24 enheter till Avonova, (en första enhet levererades i v40).
 •  Delta på Robin Bryntessons läger Sockertoppen för vuxna med diabetes som hålls i Östersund mellan 25-27/10. VibroSense kommer här erbjuda deltagarna att få sina fötter undersökta med VSM II.
 •  Delta på Världsdiabetesdagen den 14 november.
 •  Introducera VSM II till minst två diabeteskliniker, en för vuxna och en för barn.
 •  Delta som utställare på olika kongresser inom diabetes, onkologi och företagshälsovård.
 •  Presentera nya resultat från forskning inom diabetes och onkologi.
 •  Etablera referenscenter som visar att det går att sätta in tidig behandling av perifer sensorisk neuropati som upptäckts av VSM-systemet.
 • Inleda ett samarbete med minst två distributörer eller återförsäljare i Nordvästeuropa.
 •  Köra igång produktion och producera en ny serie VSM II enheter.
 •  Certifiera bolaget enligt ISO 13 485.
 •  Presentera bolaget på olika investerarträffar med start den 4/11-2019 på Stora Aktiedagen i Göteborg.
 •  Inlösen av ett pågående optionsprogram under juni 2020.

VibroSense har ett mycket händelserikt år framför sig och med en förstärkt organisation bedöms bolagets förutsättningar att lyckas vara bättre än någonsin.

Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Prenumerera

Dokument & länkar