• news.cision.com/
  • VibroSense/
  • VibroSense Dynamics offentliggör en till 80 procent garanterad företrädesemission och kallar till extra bolagsstämma

VibroSense Dynamics offentliggör en till 80 procent garanterad företrädesemission och kallar till extra bolagsstämma

Report this content

Styrelsen för VibroSense Dynamics AB (publ) (”VibroSense” eller ”Bolaget”) har beslutat om en företrädesemission av B-aktier och teckningsoptioner (units) (”Emissionen”), villkorad av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande. Vid full teckning i Emissionen tillförs Bolaget initialt cirka 22,7 miljoner kronor före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare mellan 12,1 och 20,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd genom garantiåtaganden upp till totalt 80 procent av den initiala emissionsvolymen. Beslutet förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 10 april 2019.

Motivet till Emissionen är primärt att erhålla rörelsekapital för att finansiera lanseringen av VibroSense Meter II genom att förstärka organisationen på försäljnings-, marknadsförings- och F&U-områdena, öka antalet opinionsledare och distributörer samt genomföra ytterligare vetenskapliga studier som ger kliniska bevis för mätmetoden inom främst affärsområdena diabetes och onkologi. Se separat pressmeddelande med kallelse till den extra bolagsstämman för ytterligare information.

Sammanfattning av företrädesemissionen

- Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna en (1) unit, bestående av fyra (4) nya B-aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2019/2020, för varje tolv (12) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 18 april 2019.

- Teckningsperioden löper från och med den 24 april 2019 till och med den 10 maj 2019.

- Teckningskursen per unit är 28,00 kronor, vilket motsvarar 7,00 kronor per aktie.

- Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

- Varje teckningsoption ger rätt att teckna en B-aktie till en teckningskurs motsvarande 200 procent av volymvägd snittkurs under perioden 3 juni 2019 till och med den 17 juni 2019, dock lägst 15,00 SEK och maximalt 25,00 SEK. Anmälan om teckning av aktier kan äga rum från och med den 16 juni 2020 till och med den 30 juni 2020.

- Bolaget tillförs initialt högst cirka 22,7 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning av Emissionen samt ytterligare mellan 12,1 och 20,2 miljoner kronor om teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut.

- Informationsmemorandum med anledning av Emissionen beräknas offentliggöras omkring den 23 april 2019.

- Bolaget har erhållit garantiförbindelser från ett externt garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, om cirka 18,1 miljoner kronor (motsvarande 80 procent av Emissionen). Emissionen är därmed säkerställd upp till 80 procent av den initiala emissionsvolymen.

- Beslutet förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 10 april 2019. 

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare. Kanter Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i Emissionen. 

För ytterligare information kontakta:
VibroSense Dynamics AB (publ) Toni Speidel, VD
Tel: +46 (0)40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com 

Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 (0)8-440 56 40
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Denna information är sådan som VibroSense är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2019 kl. 08.00 CET.

Om VibroSense AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Malmö, Sverige. Bolaget är publikt och är noterat på Spotlight Stock Market. www.vibrosense.se. 

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 43 M&A-rådgivare och investmentbanker i 44 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se 

Prenumerera