VibroSense Dynamics uppnår sina mål inom försäljning, utveckling och forskning

Report this content

VibroSense Dynamics (VibroSense) arbetar vidare och uppnår sina mål enligt plan. Under hösten har bolaget haft framgångar inom alla sina affärsområden, det vill säga företagshälsovård, diabetesvård och behandling av cancer med cellgifter. En ny screeningmodul är utvecklad och levererad till företagshälsovården. Arbetet har inletts med att introducera bolagets instrument till diabetesvården. Ett stort forskningsprojekt har startat på Roskildes universitetssjukhus för att studera nervskador orsakade av cellgifter. Nervskador är en vanlig och allvarligt biverkning vid cellgiftsbehandling.

Affärsområden, målsättning och målgrupper
VibroSense Dynamics vision är att bolagets metod och instrument, VibroSense Meter II (VSM II), ska bli ett standardinstrument vid diagnostik av perifera skador i nerver och nervstammar i händer och fötter, det vill säga perifer neuropati.

VibroSense har i dagsläget tre affärsområden, diabetes, företagshälsovård och onkologi vilka var för sig har olika behov vad gäller kliniska behandlingsmål.

Företagshälsovården är i dagsläget det affärsområde där man har kommit längst. Därefter kommer diabetes följt av onkologi. Marknadspotentialen bedöms vara i särklass störst för diabetes med onkologi som god tvåa. Den totala adresserbara marknaden uppskattas globalt till drygt 50 miljarder SEK och till cirka 4 miljarder SEK för Nordvästeuropa som är bolagets inledande fokus.

Nedan följer en sammanfattning av nuläget med en avstämning mot uppsatta mål.

Uppnådda mål under hösten 2019

Företagshälsovård:

  • Levererat ett VSM II system till Ullevåls universitetssjukhus i Oslo.

  •  Slutfört utvecklingen en ny typ av undersökning - screening, för VSM II systemet med inriktning mot vibrationsskador i händer. Projektet har genomförts i nära samarbete med företagshälsovården Runstenen i Malmö som nu kan erbjuda en screening som tar under 10 minuter jämfört med en full undersökning som kräver 30-40 minuter.

  •  Inlett delleveranser för ordern på 24 enheter till Avonova som ska sätta upp en ny rikstäckande tjänst med bolagets nya produkt VSM II.
  •  Pilotstudie genomförd och avslutad på institutet för Arbets- och Miljömedicin på Lübeck universitetssjukhus. Resultatet analyseras vilket kommer presenteras preliminärt under Q1 2020.

  •  Sedan den 1 november 2019 har regelverket skärpts betydligt av arbetsmiljöverket vad gäller medicinska kontroller av personer som arbetar med vibrerande verktyg. VibroSense bedömer att detta kommer gynna försäljningen inom affärsområdet företagshälsovård i Sverige.

  •  Erhållit en order på VSM II systemet från arbets- och miljömedicin i Uppsala som även hjälpt till med den kliniska utvärderingen av det nya instrumentet.

Diabetesvård:

  • Ny vetenskaplig publikation för Dr Eero Lindholms studie som visat att förbättrad kontroll av långtidsblodsockret (HbA1c) också ger en signifikant bättre känsel i fötterna vilket indikerar att det går att reversera nervskador orsakad av diabetes. Publikationen kan laddas ner på följande länk.

  •  Inlett ett arbete för att ta fram en screening av diabetesfoten som kommer läggas in som en egen undersökning i VSM II systemet. Målet är att introducera VSM II system på minst en diabetesklinik under våren 2020.


Cellgiftsbehandling:

  • Erhållit ”First Patient in” i en studie som utförs på avdelningen för klinisk onkologi vid Sjællands universitetssjukhus i Roskilde. Mer information om denna studie kan läsas på följande länk.

Som en allmän sammanfattning råder det fortsatt hög intensitet i bolaget och när den nya VD:n Hans Wallin tillträder den 7 januari 2020 kommer tempot öka ytterligare. Undertecknad ska då fokusera på att få all logistik och produktion på plast hos en legotillverkare och inleda arbetet med att certifiera bolaget enligt ISO 13485

Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com

www.vibrosense.com

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Prenumerera

Dokument & länkar