Bokslutskommuniké 2018: Största förvärvet hittills och fortsatt hög investeringstakt

I bokslutskommunikén 2018 redovisar Victoria Park en fortsatt hög investeringstakt med positiv värdeutveckling och stark finansiell ställning.

  • Största förvärvet hittills. 
  • Värdeskapande investeringar och förtätningsprojekt. 
  • Sänkta kostnader och skalfördelar. 
  • Substansvärdet ökade med 17 procent till 34,66 kronor.

JANUARI-DECEMBER 2018

  • Intäkterna ökade med 12 procent till 1 190 Mkr (1 062).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 24 procent till 406 Mkr (328).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1 224 Mkr (1 901), motsvarande 4,95 kr per aktie (7,83).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital ökade med 19 procent till 406 Mkr (342).
  • Belåningsgraden uppgick till 51,4 procent (52,5).
  • Då Victoria Park nyligen tecknat avtal om sitt största förvärv hittills har styrelsen beslutat att, i enlighet med utdelningspolicyn beaktande bolagets förvärvsmöjligheter och finansiella ställning, föreslå årsstämman att ingen utdelning avseende stamaktierna lämnas för räkenskapsåret 2018 (0,40 kr). Vad avser preferensaktierna föreslår styrelsen en utdelning om 20,00 kronor (20,00).

- Med en bevisad och framgångsrik affärsmodell, en stark huvudägare och god finansiell ställning är ambitionen att identifiera och genomföra fler förvärv som passar in i vårt koncept och vår geografi. Vi ser fram emot att fortsätta på den inslagna vägen och kontinuerligt skapa värde för såväl ägare som hyresgäster och samhället i stort, säger Victoria Parks VD Per Ekelund.

PRESENTATION
Presentation av bokslutskommunikén publiceras under dagen på bolagets hemsida, www.victoriapark.se/bolaget. VD Per Ekelund och CFO Tommy Åstrand presenterar rapporten på svenska.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
VD Per Ekelund, telefon 070 867 66 57, e-post per.ekelund@victoriapark.se
CFO Tommy Åstrand, telefon 070 545 59 97, e-post tommy.astrand@victoriapark.se

BILAGA
Victoria Park AB Bokslutskommuniké 2018

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Victoria Park AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per Ekelunds försorg, för offentliggörande den 13 februari 2019 kl. 08.30.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj i tillväxtstäder i Sverige.
Per den 31 december 2018 uppgick Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 128 000 kvadratmeter, fördelat på 14 288 lägenheter, med ett marknadsvärde om 18,1 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se/bolaget

Om oss

Victoria Park AB är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder i tillväxtstäder i Sverige. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden för boende, medarbetare, aktieägare, samhället och andra intressenter.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Med en bevisad och framgångsrik affärsmodell, en stark huvudägare och god finansiell ställning är ambitionen att identifiera och genomföra fler förvärv som passar in i vårt koncept och vår geografi. Vi ser fram emot att fortsätta på den inslagna vägen och kontinuerligt skapa värde för såväl ägare som hyresgäster och samhället i stort.
Per Ekelund, VD för Victoria Park AB