Budutskottet offentliggör värderingsutlåtande avseende Vonovias erbjudande

Detta pressmeddelande offentliggörs av Victoria Park AB:s styrelses oberoende budutskott (”Budutskottet”) i enlighet med punkten II.19 i Takeover-reglerna för Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market NGM (”Takeover-reglerna”).

Budutskottet har inhämtat ett utlåtande, s.k. Fairness Opinion, från JLL Transaction Services AB (“JLL”) avseende frågan om skäligheten ur finansiell synvinkel av det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Victoria Park från Vonovia SE ("Vonovia") genom sitt helägda dotterbolag Deutsche Annington Acquisition Holding GmbH, som offentliggjordes den 3 maj 2018. Budutskottet har, vilket pressmeddelats den 3 maj 2018, enhälligt rekommenderat aktieägarna i Victoria Park att acceptera Vonovias erbjudande. 
 
För ytterligare information om Vonovias erbjudande hänvisas till Vonovias pressmeddelande som offentliggjordes den 3 maj 2018 och finns på http://en.vonovia-k.de/ och www.victoriapark.se.
 
JLL har idag avgett ett värderingsutlåtande till Budutskottet. JLL:s uppfattning är att Vonovias erbjudande per denna dag är skäligt ur finansiell synvinkel för aktieägarna i Victoria Park, för innehavare av såväl stamaktier av serie A och serie B som preferensaktier.

JLL:s värderingsutlåtande i sin helhet bifogas detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta 
Styrelseledamot Pia Kinhult, 072 179 23 39, pia.kinhult@esss.se 


 Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige. Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 083 000 kvadratmeter, fördelat på 13 725 lägenheter, med ett marknadsvärde om 16,2 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap. 
 
Victoria Park AB (publ)  Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se 
 
 

Om oss

Victoria Park AB är en av Sveriges största och mest betydande privata bostadsaktörer som utvecklar attraktiva bostadsområden i landets tillväxtstäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande skapar vi värden för kunder, medarbetare, aktieägare och samhället. Idag äger och förvaltar vi över 16 600 lägenheter i 13 städer. Och vi växer. På vår hemsida kan du läsa mer om hur vårt arbetssätt - som bygger på hållbara relationer mellan bolag, individ och samhälle - medverkar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.