Delårsrapport januari-september 2017: Effektiv förädlingsmodell med betydande samhällsvinster

I delårsrapporten för det tredje kvartalet 2017 redovisar Victoria Park en hög aktivitetsnivå, vilket genererar en fortsatt positiv värdeutveckling.

  • Hög renoveringstakt och fortsatt starkt marknadsklimat.
  • Attraktivare bostadsområden genom förtätningsprojekt.
  • Fortsatt god värdeutveckling. 
  • Tillträdde 570 lägenheter i Örebro och Göteborg.

JANUARI-SEPTEMBER 2017

  • Intäkterna ökade med 33 procent till 786 Mkr (589).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 50 procent till 256 Mkr (171), motsvarande 1,06 kr per aktie (0,75).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1 330 Mkr (677), motsvarande 5,45 kr per aktie (2,75).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital ökade med 53 procent till 273 Mkr (178).
  • Belåningsgraden uppgick till 53,9 procent (58,5).
  • Substansvärdet ökade med 53 procent till 26,64 kr per aktie (17,40).

– Sammantaget vidimerar utvecklingen under det tredje kvartalet att vår affärsmodell med värdeskapande investeringar är framgångsrik och vi ser fram emot att fortsätta på inslagen väg samt att ytterligare expandera för att nå vårt långsiktiga mål om en fastighetsportfölj om 20 miljarder, säger Victoria Parks VD Peter Strand.

PRESENTATION IDAG KL 09.30

Idag kl. 09.30 kommer Victoria Park ge en presentation, som kan följas via audiocast på bolagets hemsida. Från Victoria Park medverkar VD Peter Strand och ekonomi- och finanschef Tommy Åstrand. För att ställa frågor under presentationen, ring 08 505 564 74.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

VD Peter Strand, 070 588 16 61, peter.strand@victoriapark.se
Ekonomi-och finanschef Tommy Åstrand, 070 545 59 97, tommy.astrand@victoriapark.se

BILAGA

Victoria Park AB Delårsrapport januari-september 2017

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Victoria Park AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Peter Strands försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2017 kl. 07.30.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet.  

Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 062 000 kvadratmeter, fördelat på 13 425 lägenheter, med ett marknadsvärde om 14,6 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se/bolaget

Om oss

Victoria Park AB är en av Sveriges största och mest betydande privata bostadsaktörer som utvecklar attraktiva bostadsområden i landets tillväxtstäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande skapar vi värden för kunder, medarbetare, aktieägare och samhället. Idag äger och förvaltar vi över 16 600 lägenheter i 13 städer. Och vi växer. På vår hemsida kan du läsa mer om hur vårt arbetssätt - som bygger på hållbara relationer mellan bolag, individ och samhälle - medverkar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Prenumerera

Citat

– Sammantaget vidimerar utvecklingen under det tredje kvartalet att vår affärsmodell med värde-skapande investeringar är framgångsrik och vi ser fram emot att fortsätta på inslagen väg samt att ytterligare expandera för att nå vårt långsiktiga mål om en fastighetsportfölj om 20 miljarder.
Victoria Parks VD Peter Strand