Kallelse till extra bolagsstämma i Victoria Park AB (publ)

Aktieägarna i Victoria Park AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 juni 2019 kl. 11.00 på våning sju (7) i Turning Torso, Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 10.30 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande 

Rätt att delta i den extra bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 13 juni, dels senast den 13 juni till bolaget anmäler sin avsikt att delta i den extra bolagsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Victoria Park, c/o Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö eller via e-post till victoriapark@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Före extrastämman kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 13 juni 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Fredersen Advokatbyrå till handa under ovanstående adress senast den 13 juni 2019. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.victoriapark.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning  

  1. Öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman 
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om antal styrelseledamöter 
  8. Beslut om inlösen av preferensaktier och om avsättning till reservfond
  9. Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten
  10. Avslutning

Val av stämmoordförande (punkt 2)

Deutsche Annington Acquisition Holding GmBH och HomeStar InvestCo AB föreslår att Eddie Juhlin väljs till stämmoordförande.

Beslut om antal styrelseledamöter (punkt 7)

Det noteras att Anders Pettersson och Fabian Heß avser att lämna styrelsen för Victoria Park senast i samband med den extra bolagsstämman. Deutsche Annington Acquisition Holding GmBH och HomeStar InvestCo AB föreslår att styrelsen endast ska bestå av de fem kvarvarande ledamöterna.

Beslut om inlösen av preferensaktier och om avsättning till reservfond (punkt 8)

Styrelsen föreslår bolagsstämman att med stöd av inlösensförbehåll i bolagets bolagsordning § 5.4 besluta om att minska bolagets aktiekapital med 113 525,17 kronor för återbetalning till aktieägarna genom indragning av samtliga 1 032 047 preferensaktier i bolaget.

I enlighet med bolagsordningen § 5.4.3 ska inlösensbeloppet för varje inlöst preferensaktie uppgå till 300 kronor, vilket motsvarar 120 procent av teckningskursen till vilken preferensaktien emitterades vid den första emissionen av preferensaktier. Inlösensbeloppet överstiger kvotvärdet med 299,89 kronor. Det innebär att återbetalning till aktieägarna kommer att ske med 309 614 100 kronor varav 309 500 574,83 kronor återbetalas från bolagets fria egna kapital och 113 525,17 kronor återbetalas från bolagets aktiekapital.

Enligt årsredovisningen för år 2018 uppgick det fria egna kapitalet per den 31 december 2018 till 584 156 131 kronor. Någon förändring av bolagets bundna egna kapital har inte skett därefter. Vid årsstämman den 23 april 2019 beslutades dock om vinstutdelning på preferensaktier om sammanlagt 20 640 940 kronor.

Vid inlösen av preferensaktierna föreslås bolagsstämman besluta om att det från fritt eget kapital avsätts 113 525,17 kronor till bolagets reservfond.

Avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikvid föreslås vara den 8 juli 2019, vilket medför beräknad utbetalningsdag den 11 juli 2019. Sista dag för handel inklusive rätt till inlösenlikvid blir, om stämman beslutar enligt förslaget, den 4 juli 2019.

Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten (punkt 9)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på den extra bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 243 906 359, varav 76 742 815 är stamaktier klass A, 166 131 497 är stamaktier klass B och 1 032 047 är preferensaktier med ett sammanlagt antal röster om 93 459 169,4. Bolaget innehar inga egna aktier.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolagen vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till dotterbolagen samt koncernredovisningen.

Behandling av personuppgifter 

För information om hur dina personuppgifter behandlas se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Malmö i maj 2019
Victoria Park AB (publ)
Styrelsen 

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj i tillväxtstäder i Sverige.
Per den 31 mars 2019 uppgick Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 128 000 kvadratmeter, fördelat på 14 300 lägenheter, med ett marknadsvärde om 18,8 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap. 
 

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se 

Om oss

Victoria Park utvecklar attraktiva bostadsområden i landets tillväxtstäder. I vår hållbara förvaltning rustar vi upp och renoverar på lång sikt samtidigt som vi bygger fler bostäder, men framförallt investerar vi i relationer med boende och samverkar med viktiga samhällsaktörer – för att göra skillnad. För oss handlar det inte bara om hus, utan minst lika mycket om människor, samhälle och miljö. Idag finns vi i 14 städer med 16 800 lägenheter. Och vi växer. Läs mer om oss på www.victoriapark.se.

Prenumerera

Dokument & länkar