Offentliggörande av förändring av antalet aktier och röster i Victoria Park

Under april 2019 har antalet röster och fördelningen mellan stamaktier av serie A resp. B i Victoria Park AB (publ) förändrats på grund av omvandling av stamaktier av serie A till stamaktier av serie B.

Det totala antalet aktier i Victoria Park är oförändrat.

Antalet stamaktier av serie A har minskat med 39 000. Antalet stamaktier av serie B har ökat med samma antal. Detta innebär att antalet röster har minskat med 35 100.

Det totala antalet aktier uppgår efter förändringen till 243 906 359, varav 76 742 815 stamaktier av serie A, 166 131 497 stamaktier av serie B och 1 032 047 preferensaktier, med ett sammanlagt antal röster om 93 459 169,40.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Per Ekelund, telefon 070 867 66 57, e-post per.ekelund@victoriapark.se
CFO Tommy Åstrand, telefon 070 545 59 97, e-post tommy.astrand@victoriapark.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Victoria Park AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2019 kl. 10.00.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet. 
Per den 31 mars 2019 uppgår Victoria Parks fastighetsbestånd 1 128 000 kvadratmeter, fördelat på 14 300 lägenheter, med ett marknadsvärde om 18,8 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se

Prenumerera

Dokument & länkar