Victoria Park: Kommuniké från Victoria Parks extra bolagsstämma 2013

Victoria Park AB (publ) avhöll den 24 juni 2013 en extra bolagsstämma. Stämman fattade följande beslut: 

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen. Ändringen innebär att aktier i Victoria Park AB (publ) kan ges ut i två serier, stamaktier och preferensaktier. I bolagsordningen har bestämmelser införts som reglerar förhållandet mellan aktieserierna. Stamaktier medför en röst medan preferensaktier medför en tiondels röst. Preferensaktier har företrädesrätt framför stamaktierna till en årlig vinstutdelning av 20 kronor per preferensaktie med kvartalsvis utbetalning om 5 kronor per preferensaktie. I det fall bolagstämma i bolaget beslutar att inte lämna utdelning eller lämna utdelning som understiger 5 kronor per preferensaktie och kvartal ska del som understiger 5 kronor läggas till innestående belopp, vilket ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om 10 procent till dess att full utdelning lämnats. Ingen utdelning får ske till stamaktieägarna innan preferensaktieägarna erhållit full utdelning inklusive innestående belopp. Bolagsordningen reglerar vidare förhållandet mellan aktieserierna vid emissioner, inlösen av aktier och vid en eventuell upplösning av Victoria Park AB (publ).

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier och/eller preferensaktier. Antalet aktier som ska kunna ges ut enligt bemyndigandet ska vara begränsat på så sätt att aktiekapitalet högst ska kunna ökas med 5 000 000 kronor. Nyemissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet och som avviker från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor och ska av bolaget användas som betalning vid förvärv av fastigheter eller vid förvärv av aktier eller andelar i juridiska personer vilka äger fastigheter eller för att kapitalisera bolaget inför eller efter sådana förvärv eller i övrigt kapitalisera bolaget.

Stämman beslutade att s.k. efterutdelning ska ske på bolagets preferensaktier i enlighet med bestämmelserna i bolagsordningen, under förutsättning att Victoria Park AB (publ) emitterar preferensaktier. Stämman beslutade att efterutdelning, före nästkommande årsstämma, ska lämnas kvartalsvis med fem kronor per preferensaktie, dock högst med 15 kronor per preferensaktie. Totalt ska efterutdelning lämnas med högst 30 000 000 kronor på preferensaktierna. Vidare beslutade stämman att ingen utdelning lämnas på stamaktierna.

Limhamn den 24 juni 2013

Victoria Park AB (publ)
Styrelsen

Om Victoria Park
Victoria Park AB (publ) är ett fastighetsbolag med affärsområden för utveckling av livsstilsboende och förvaltningsfastigheter. Bolaget har utvecklat livsstilsboendet Victoria Park för människor som vill kombinera ett bekvämt boende med ett socialt och aktivt liv. Sveriges första Victoria Park har byggts vid Limhamns kalkbrott i Malmö.

Bolagets fastighetsbestånd uppgår till cirka 85 000 kvm fördelat på ca 79 000 kvm bostäder och ca 6 000 kvm kommersiella lokaler i Malmö. Därtill äger bolaget byggrätter motsvarande cirka 19 000 kvm/BTA vid Limhamns kalkbrott i Malmö.

Victoria Park noterades på NASDAQ OMX First North den 14 november 2007 och handlas under beteckningen VICP. Aktiens ISIN-kod är SE0002216713. Certified Adviser för bolaget är Mangold Fondkommission AB, www.mangold.se

Prenumerera

Dokument & länkar