Victoria Park: Victoria Park offentliggör nyemission om cirka 350 Mkr

Styrelsen för Victoria Park AB (publ) ("Victoria Park") har beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 24 juni 2013, att genomföra en nyemission av preferensaktier och stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

  • Teckningskursen uppgår till 250,00 kronor per preferensaktie och 7,50 kronor per stamaktie och nyemissionen omfattar högst 1 200 000 preferensaktier och högst 6 700 000 stamaktier 
  • Vid full teckning tillförs Victoria Park totalt cirka 350 Mkr före emissionskostnader, varav cirka 300 Mkr genom emission av preferensaktier och cirka 50 Mkr genom emission av stamaktier 
  • Preferensaktierna har företrädesrätt till en årlig utdelning om 20,00 kronor per preferensaktie, vilket medför en årlig direktavkastning om 8,0 procent baserat på teckningskursen om 250,00 kronor 
  • Styrelsen förbehåller sig rätten att inom erbjudandet fatta beslut om att emittera högst 3 300 000 ytterligare stamaktier (det vill säga totalt högst 10 000 000 stamaktier), innebärande att Victoria Park kan tillföras ytterligare cirka 25 Mkr 
  • Danir AB, som ägs indirekt av Dan Olofsson med familj, har uttryckt sin avsikt att teckna 4 000 000 stamaktier, motsvarande 30 Mkr, i nyemissionen 
  • Anmälan om teckning av preferensaktier och stamaktier ska ske under perioden 26 juni till 16 juli 2013 
  • Victoria Park avser att utvärdera en möjlig notering av bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholms huvudlista 

Bakgrund och motiv
Victoria Park är ett fastighetsbolag inriktat på bostadsfastigheter. Verksamheten startade 2007 med utvecklandet av livsstilsboende vid Limhamns kalkbrott, ett för svenska förhållande nytt boendekoncept där social samvaro och generösa fritidsfaciliteter var inbyggda i boendet. Syftet var att introducera ett nytt sätt att tänka avseende boende, att ge ett alternativ till det relativt fyrkantiga utbud som traditionellt hade funnits på den svenska bostadsmarknaden - och där framför allt bristen på gemenskap känts som ett växande problem.

Under 2012 etablerade Victoria Park ett nytt affärsområde inriktat på förvaltningsfastigheter, fortsatt med inriktning på bostadsfastigheter. På samma sätt som den sociala grundtanken om gemenskap är ett värdeord för affärsområdet med livsstilsboende är det Victoria Parks övertygelse att den sociala dimensionen är en förutsättning för att skapa affärsmässighet, trivsel och nöjda kunder även inom affärsområdet inriktat på förvaltning av bostadsfastigheter.

Victoria Park har sedan det nya affärsområdet etablerades genomfört två förvärv i Malmö. I oktober 2012 förvärvades fastigheten Öresundsgården i Limhamn med 155 lägenheter för cirka 110 Mkr och i december 2012 förvärvades åtta fastigheter i Rosengård med totalt 867 lägenheter för cirka 280 Mkr.

I enlighet med strategin att förstärka fastighetsbeståndet genom förvärv och utveckling av förvaltningsfastigheter på tillväxtorter undertecknade Victoria Park den 22 maj 2013 avtal om ett villkorat förvärv av två bostadsfastighetsportföljer om totalt 46 fastigheter och 2 178 lägenheter belägna i kommunerna Linköping och Markaryd. Förvärvet sker i bolagsform och är baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 910 Mkr, motsvarande cirka 5 170 kr/kvm. Av det totala fastighetsvärdet utgör fastighetsportföljen i Linköping 80 procent och fastighetsportföljen i Markaryd 20 procent.

Förvärvet är av strategisk betydelse för Victoria Park då det innebär ett stort steg i ambitionen att etablera Bolaget som en betydande aktör på svenska bostadsmarknaden. Med ett långsiktigt arbete och en social dimension ska Victoria Park skapa och förädla värden i en växande bostadsfastighetsportfölj.

Förvärvet är bland annat villkorat av att Victoria Park före tillträdet erhåller nödvändig finansiering. Som en del av finansieringen genomförs nyemissionen, vilken bedöms tillföra bolaget cirka 350 Mkr, och kan utökas så att bolaget tillförs högst cirka 375 Mkr, före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden kommer att användas för att finansiera förvärvet samt för att stärka bolagets finansiella ställning.

Erbjudandet
Styrelsen för Victoria Park har beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 24 juni 2013, att genomföra en nyemission av preferensaktier och stamaktier. Erbjudandet att teckna stamaktier och preferensaktier riktas, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till allmänheten i Sverige inklusive Victoria Parks befintliga aktieägare och institutionella investerare i Sverige och utomlands. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka den institutionella investerarbasen samt öka spridningen bland allmänheten.

Erbjudandet omfattar högst 1 200 000 preferensaktier och högst 6 700 000 stamaktier till en teckningskurs om 250,00 kronor per preferensaktie och 7,50 kronor per stamaktie. Vid full teckning tillför nyemissionen Victoria Park totalt 350 250 000 kronor före emissionskostnader och bolagets aktiekapital ökar med 2 468 750 kronor. Antalet röster i bolaget ökar med 18,4 procent. Bolaget har inga preferensaktier utgivna sedan tidigare.

Styrelsen förbehåller sig rätten att, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 24 juni 2013, fatta beslut om att utöka antalet stamaktier i erbjudandet med högst 3 300 000 ytterligare stamaktier, innebärande att Victoria Park kan tillföras ytterligare 24 750 000 kronor, det vill säga totalt 375 000 000 kronor. I det fall emissionen utökas med 3 300 000 stamaktier ökar bolagets aktiekapital med totalt 3 500 000 kronor och antalet röster i bolaget ökar med totalt 27,3 procent.

Anmälan om teckning av preferensaktier och stamaktier ska ske under perioden 26 juni till 16 juli 2013 på särskild anmälningssedel. I det fall erbjudandet övertecknas kommer anmälningar från befintliga aktieägare i Victoria Park, med hänsyn tagen till det antal aktier de äger, samt kunder i Swedbank och sparbankerna att särskilt prioriteras.

Emissionskursen för stamaktierna motsvarar stängningskursen den 21 maj 2013, dagen före offentliggörandet av det villkorade förvärvet.

Victoria Park har ansökt om upptagande till handel av preferensaktierna på NASDAQ OMX First North. Under förutsättning att NASDAQ OMX First North godkänner bolagets ansökan beräknas första dag för handel i preferensaktierna att vara den 29 juli 2013. Bolagets stamaktie är sedan 2007 upptagen till handel på NASDAQ OMX First North.

Avsiktsförklaring avseende teckning av stamaktier
Danir AB, som ägs indirekt av Dan Olofsson med familj, har uttryckt sin avsikt att teckna 4 000 000 stamaktier, motsvarande 30 Mkr, i nyemissionen. Teckningsavsikten är inte bindande och förutsätter att minst 6 700 000 stamaktier tecknas i nyemissionen (inklusive de aktier som tecknas av Danir AB).

Indikativ tidplan
Prospektet offentliggörs 25 juni 2013
Anmälningsperiod 26 juni - 16 juli 2013
Offentliggörande av utfall omkring 18 juli 2013
Likviddag omkring 23 juli 2013

Notering på NASDAQ OMX Stockholm
Bolaget avser att utvärdera en möjlig notering av Victoria Parks aktier på NASDAQ OMX Stockholms huvudlista. Victoria Parks stamaktie handlas idag på NASDAQ OMX First North.

Rådgivare
Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare till Victoria Park, Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Victoria Park och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till Swedbank Corporate Finance i samband med nyemissionen.

Malmö den 25 juni 2013

Victoria Park AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Victoria Park AB, Greg Dingizian (VD), telefon 0733-98 40 00, greg.dingizian@victoriapark.se

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Kort om Victoria Park
Victoria Park AB (publ) är ett fastighetsbolag med affärsområden för utveckling av livsstilsboende och förvaltningsfastigheter. Bolaget har utvecklat livsstilsboendet Victoria Park för människor som vill kombinera ett bekvämt boende med ett socialt och aktivt liv. Sveriges första Victoria Park har byggts vid Limhamns kalkbrott i Malmö. Bolagets fastighetsbestånd uppgår till cirka 85 000 kvm fördelat på ca 79 000 kvm bostäder och ca 6 000 kvm kommersiella lokaler i Malmö. Därtill äger bolaget byggrätter motsvarande cirka 19 000 kvm/BTA vid Limhamns kalkbrott i Malmö. Victoria Park noterades på NASDAQ OMX First North den 14 november 2007 och handlas under beteckningen VICP. Aktiens ISIN-kod är SE0002216713. Certified Adviser för bolaget är Mangold Fondkommission AB, www.mangold.se.

Victoria Park AB (publ)
Box 300 50, 200 61 Limhamn
Tel 040-16 74 40
Org nr 556695-0738 Säte Malmö
www.victoriapark.se/bolaget

Prenumerera

Dokument & länkar