Victoria Park AB (publ) – Delårsrapport januari-juni 2015

» Refinansiering sänker kostnader och ökar flexibiliteten.
» Fortsatt ökad intjäningsförmåga och god finansiell ställning.
» Substansvärde per stamaktie ökade till 11,03 kronor.

1 JANUARI–30 JUNI 2015
» Intäkterna ökade till 285 Mkr (129).
» Driftsnetto ökade till 142 Mkr (52).
» Resultatet per stamaktie efter utspädning ökade till 3,48 kr (1,05).
» Marknadsvärde per kvadratmeter ökade till 9 376 kr (8 191).

”Med genomförd refinansiering per den 30 juni och en fortsatt ökad intjäningsförmåga ser jag med stor tillförsikt an mot fortsättningen av året. Vid periodens slut hade vi en kassa om cirka 700 Mkr samt en outnyttjad checkkredit om ytterligare 90 Mkr. Medel som ska användas för ökat aktieägarvärde i form av nya värdehöjande uppgraderingar i våra fastigheter, till nya förvärv eller en kombination av de båda”, säger Peter Strand, CEO för Victoria Park AB.

PRESENTATION 10 JULI KL 9.00
Idag kl 09.00 kommer Victoria Park ge en presentation, som följs via audiocast på bolagets hemsida.
Från Victoria Park medverkar CEO Peter Strand och CFO Andreas Morfiadakis.
För att ställa frågor under presentationen, ring 08 505 564 74.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
CEO Peter Strand, telefon 070 588 16 61, e-post peter.strand@victoriapark.se eller
CFO Andreas Morfiadakis, telefon 076 133 16 61, e-post andreas.morfiadakis@victoriapark.se

BILAGA: Victoria Park AB Delårsrapport januari-juni 2015

Denna information är sådan som Victoria Park AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juli 2015 kl. 07.30.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, inriktat på bostadsfastigheter, med affärsområdena förvaltningsfastigheter och livsstilsboende. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett tryggare boende ska Victoria Park skapa och förädla värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet.
Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 708 000 kvm, fördelat på 636 000 kvm bostäder och 72 000 kvm kommersiella lokaler, till ett marknadsvärde om 6,6 Mdkr. Därtill äger bolaget byggrätter motsvarande 10 000 kvm BTA vid Limhamns kalkbrott i Malmö.
Victoria Park-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ)
Box 2, 201 20 Malmö
Tel 040 16 74 40
Org nr 556695-0738, Säte Malmö
www.victoriapark.se

Om oss

Victoria Park AB är en av Sveriges största och mest betydande privata bostadsaktörer som utvecklar attraktiva bostadsområden i landets tillväxtstäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande skapar vi värden för kunder, medarbetare, aktieägare och samhället. Idag äger och förvaltar vi över 16 600 lägenheter i 13 städer. Och vi växer. På vår hemsida kan du läsa mer om hur vårt arbetssätt - som bygger på hållbara relationer mellan bolag, individ och samhälle - medverkar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Prenumerera

Citat

Med genomförd refinansiering per den 30 juni och en fortsatt ökad intjäningsförmåga ser jag med stor tillförsikt an mot fortsättningen av året. Vid periodens slut hade vi en kassa om cirka 700 Mkr samt en outnyttjad checkkredit om ytterligare 90 Mkr. Medel som ska användas för ökat aktieägarvärde i form av nya värdehöjande uppgraderingar i våra fastigheter, till nya förvärv eller en kombination av de båda.
Peter Strand, CEO för Victoria Park