Victoria Park har mottagit begäran om inlösen av minoritetsaktier, ansöker om avnotering och föreslår inlösen av preferensaktier

Vonovia har, genom helägt dotterbolag, påkallat inlösenförfarande avseende resterande aktier i Victoria Park. Victoria Park har beslutat att ansöka om avnotering av sina stamaktier av serie A och serie B. Vidare har styrelsen beslutat att sammankalla en extra bolagsstämma med syfte att i enlighet med bolagsordningen besluta om inlösen av alla utestående preferensaktier.

Victoria Park AB (publ) (”Victoria Park”) har tidigare offentliggjort att dess majoritetsaktieägare Vonovia SE (”Vonovia”) genom dess helägda dotterbolag Deutsche Annington Acquisition Holding GmbH (“Vonovia Acquisition Holding”) utnyttjat köpoptioner vilket har resulterat i att Vonovia kontrollerar över 90 procent av aktierna och rösterna i Victoria Park.

Inlösenförfarande påkallat av Vonovia Acquisition Holding
Styrelsen i Victoria Park har mottagit begäran om inlösen av samtliga minoritetsaktier i Victoria Park från Vonovia Acquisition Holding i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Vonovia kontrollerar cirka 91,4 procent av det totala antalet aktier i Victoria Park.

Avnotering av aktier av serie A och B
Som en konsekvens av att Vonovia kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Victoria Park samt att Vonovia Acquisition Holding påkallat inlösenförfarande av de återstående aktierna i Victoria Park, har styrelsen beslutat att ansöka om avnotering av Victoria Parks stamaktier av serie A och serie B från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel förväntas infalla omkring den 17 juni 2019.

Inlösen av preferensaktier
Styrelsen i Victoria Park har beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma beslutar om inlösen av samtliga 1 032 047 preferensaktier i enlighet med bolagsordningen § 5.4, mot en inlösenslikvid om 300 kronor per preferensaktie. Styrelsen föreslår att avstämningsdag för inlösen av preferensaktierna ska vara den 8 juli 2019 vilket medför utbetalningsdag den 11 juli 2019. Om den extra bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget kommer den sista avstämningsdagen för utdelning på preferensaktierna att vara den 28 juni 2019. Sista dag för handel i preferensaktierna på Nasdaq Stockholm beräknas bli den 4 juli 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Per Ekelund, 070 867 66 57, per.ekelund@victoriapark.se  
CFO Tommy Åstrand, 070 545 59 97, tommy.astrand@victoriapark.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Victoria Park AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per Ekelunds försorg, för offentliggörande den 24 maj 2019 kl. 08.50.


Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj i tillväxtstäder i Sverige.  
Per den 31 mars 2019 uppgick Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 128 000 kvadratmeter, fördelat på 14 300 lägenheter, med ett marknadsvärde om 18,8 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.  

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se

Om oss

Victoria Park AB är en av Sveriges största och mest betydande privata bostadsaktörer som utvecklar attraktiva bostadsområden i landets tillväxtstäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande skapar vi värden för kunder, medarbetare, aktieägare och samhället. Idag äger och förvaltar vi över 16 000 lägenheter i 13 städer. Och vi växer. På vår hemsida kan du läsa mer om hur vårt arbetssätt - som bygger på hållbara relationer mellan bolag, individ och samhälle - medverkar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar