Victoria Park offentliggör förändring av det totala antalet aktier och röster i bolaget

Under mars 2016 har antalet aktier och röster i Victoria Park förändrats på grund av VD:s utnyttjande av teckningsoptioner enligt ett optionsprogram beslutat den 30 september 2013.

Det totala antalet aktier i Victoria Park AB (publ) har ökat med 3 020 000 stamaktier av serie A och lika många röster. Det totala antalet aktier uppgår per den 31 mars 2016 till 226 628 859, varav 79 566 104 stamaktier av serie A, 146 030 708 stamaktier av serie B och 1 032 047 preferensaktier, med ett sammanlagt antal röster om 94 272 379,5.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Peter Strand, 070 588 16 61, peter.strand@victoriapark.se
Ekonomi- och finanschef Andreas Morfiadakis, telefon 076 133 16 61, e-post andreas.morfiadakis@victoriapark.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Victoria Park AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2016 kl. 08.00.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, inriktat på bostadsfastigheter, med affärsområdena förvaltningsfastigheter och livsstilsboende. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett tryggare boende ska Victoria Park skapa och förädla värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet.
Med Boråsförvärvet, som tillträddes den 1 mars 2016, uppgår Victoria Parks fastighetsbestånd till 770 000 kvadratmeter, varav 90 procent bostäder, med ett marknadsvärde om 7,9 miljarder kronor. Därtill äger bolaget byggrätter motsvarande 10 000 kvadratmeter BTA vid Limhamns kalkbrott i Malmö.
Victoria Park-aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ)
Box 2, 201 20 Malmö
Tel 040-16 74 40
Org. nr 556695-0738, Säte Malmö
www.victoriapark.se/bolaget

Prenumerera

Dokument & länkar