Victoria Parks årsstämma 2019

Victoria Park AB (publ) höll årsstämma den 23 april 2019 i Malmö.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2018 lämnas på stamaktier och att utdelning på preferensaktier lämnas med 20 kronor per aktie, totalt 20 640 940 kronor.

Utdelningsbeloppet per preferensaktie fördelas på fyra utbetalningar om vardera fem kronor. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna beslutades den 28 juni 2019, den 30 september 2019, den 30 december 2019 och den 31 mars 2020 med beräknade utbetalningsdagar den 3 juli 2019, den 3 oktober 2019, den 7 januari 2020 och den 3 april 2020. 

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelsen och revisor

Styrelseledamöterna Rolf Buch, Fabian Heß, Peter Hohlbein, Jens Nagel, Anders Pettersson, Peter Strand och Helene von Roeder omvaldes. Rolf Buch återvaldes till styrelseordförande. Till revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Mats Åkerlund kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvodet ska uppgå till 150 000 kronor vardera till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget; att, för det fall styrelsen inrättar ett separat revisionsutskott, arvode ska utgå med 50 000 kronor till ordförande och 25 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet; samt att, för det fall styrelsen inrättar ett separat ersättningsutskott, arvode ska utgå med 30 000 kronor till ordförande och 15 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Beslut fattades även om att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Vid beslut om emission ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet och ska enbart ske i syfte att möjliggöra betalning vid förvärv av fastigheter eller vid förvärv av aktier eller andelar i juridiska personer som äger fastigheter, för att kapitalisera bolaget inför eller efter sådana förvärv eller för att möjliggöra värdehöjande investeringar.

Övriga beslut

Härutöver beslutade stämman även om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Per Ekelund, 070 867 66 57, per.ekelund@victoriapark.se
CFO Tommy Åstrand, 070 545 59 97, tommy.astrand@victoriapark.se


Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj i tillväxtstäder i Sverige.  
Per den 31 mars 2019 uppgick Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 128 000 kvadratmeter, fördelat på 14 287 lägenheter, med ett marknadsvärde om 18,8 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.  

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se

Prenumerera

Dokument & länkar