Victoria Parks extra bolagsstämma 2019

Victoria Park AB (publ) höll en extra bolagsstämma den 19 juni 2019 i Malmö.

Beslut om antal styrelseledamöter
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter. Anders Pettersson och Fabian Heß har valt att lämna styrelsen. Det innebär att styrelsen kommer att bestå av Rolf Buch, Helene von Roeder, Peter Hohlbein, Jens Nagel och Peter Strand,

Beslut om inlösen av preferensaktier och om avsättning till reservfond
Stämman beslutade att med stöd av inlösenförbehållet i bolagets bolagsordning § 5.4 minska bolagets aktiekapital med 113 525,17 kronor för återbetalning till aktieägarna genom indragning av samtliga 1 032 047 preferensaktier i bolaget.

I enlighet med bolagsordningen § 5.4.3 ska inlösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie uppgå till 120 procent av teckningskursen till vilken preferensaktien emitterades vid den första emissionen av preferensaktier, vilket motsvarar 300 kronor. Det totala inlösenbeloppet uppgår till 309 614 100 kronor varav 309 500 574,83 kronor återbetalas från bolagets fria egna kapital och 113 525,17 kronor återbetalas från bolagets aktiekapital. Vid inlösen av preferensaktierna avsätts 113 525,17 kronor från fritt eget kapital till bolagets reservfond.

Med anledning av den extra bolagsstämmans beslut avser Victoria Park ansöka om avnotering av bolagets preferensaktier från Nasdaq Stockholm med föreslagen sista dag för handel den 4 juli 2019.

Avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikvid är den 8 juli 2019 och utbetalning av inlösenlikvid förväntas ske den 11 juli 2019. Sista dag för handel inklusive rätt till inlösenlikvid blir den 4 juli 2019. Den sista utbetalningen av utdelning om fem (5) kronor kommer ske den 3 juli 2019.

Ansökan om avnotering kommer sannolikt innebära att Victoria Parks preferensaktie observationsnoteras på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Per Ekelund, 070 867 66 57, per.ekelund@victoriapark.se  
CFO Tommy Åstrand, 070 545 59 97, tommy.astrand@victoriapark.se

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj i tillväxtstäder i Sverige.  
Per den 31 mars 2019 uppgick Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 128 000 kvadratmeter, fördelat på 14 300 lägenheter, med ett marknadsvärde om 18,8 miljarder kronor.
Victoria Park´s preferensaktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap. 
 

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se

Om oss

Victoria Park AB är en av Sveriges största och mest betydande privata bostadsaktörer som utvecklar attraktiva bostadsområden i landets tillväxtstäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande skapar vi värden för kunder, medarbetare, aktieägare och samhället. Idag äger och förvaltar vi över 16 000 lägenheter i 13 städer. Och vi växer. På vår hemsida kan du läsa mer om hur vårt arbetssätt - som bygger på hållbara relationer mellan bolag, individ och samhälle - medverkar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar