Victoria Parks extra bolagsstämma 24 juli 2018

Idag, den 24 juli 2018, hölls extra bolagsstämma i Victoria Park AB (publ)varvid följande beslut fattades. 

Val av styrelse, styrelseordförande samt fastställande av arvoden 

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Rolf Buch, Fabian Heß, Helene von Roeder, Peter Hohlbein och Jens Nagel valdes till nya styrelseledamöter och Anders Pettersson och Peter Strand omvaldes som styrelseledamöter. Rolf Buch valdes till styrelseordförande. Valen gäller till slutet av nästa årsstämma och innebär att Greg Dingizian, Henrik Bonde, Pia Kinhult, Sofia Ljungdahl, Lennart Sten och Isabelle Wikner lämnar styrelsen.

Stämman beslutade även att styrelsearvode fram till nästa årsstämma ska utgå med 150 000 kronor till vardera styrelseledamot samt, därutöver, 50 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 30 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 15 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet (i den utsträckning sådana utskott tillsätts).

Beslut om upphävande av principer för valberedningen 

Stämman beslutade att upphävade principer som i samband med årsstämman antagits för Victoria Parks valberedning. Mot bakgrund av aktieägarstrukturen efter att Vonovias offentliga uppköpserbjudande har fullbordats, kommer valberedningsarbetet framöver att utföras av bolagets majoritetsägare.   

För ytterligare information, vänligen kontakta 

VD Per Ekelund, 070-867 66 57, per.ekelund@victoriapark.se.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige. Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 110 000 kvadratmeter, fördelat på 14 000 lägenheter, med ett marknadsvärde om 17,1 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap. 

Victoria Park AB (publ) 

Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se

Om oss

Victoria Park AB är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder i tillväxtstäder i Sverige. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden för boende, medarbetare, aktieägare, samhället och andra intressenter.

Prenumerera

Dokument & länkar