Victoria Parks teckningsoptioner fullt utnyttjade

I samband med årsstämman 2015 gav Victoria Park ut teckningsoptioner för överlåtelse till anställda i koncernen. Samtliga de 2 750 000 teckningsoptioner som överläts till anställda har nu utnyttjats, innebärande att bolaget tillförs cirka 37,8 miljoner kronor.

Stämmobeslutet 2015 innebar att totalt fyra miljoner teckningsoptioner gavs ut. Av dessa överläts 2,75 miljoner teckningsoptioner till anställda. Resterande teckningsoptioner av aktuell serie har senare makulerats. Varje teckningsoption berättigade ursprungligen till en aktie av serie B i bolaget till teckningskursen 13,90 kronor. Villkoren för teckningsoptionerna innebar att antalet aktier varje teckningsoption berättigar till och teckningskursen för varje aktie skulle omräknas i vissa situationer, bland annat vid utdelning avseende bolagets stamaktier. Sådan utdelning skedde såväl 2016 som 2017.

Varje teckningsoption kom efter omräkning att berättiga till 1,01 aktier av serie B till teckningskursen 13,60 kronor. Antalet tillkomna aktier av serie B uppgår följaktligen till 2 777 500 stycken, innebärande att aktiekapitalet i bolaget stiger med 305 525 kronor till 26 829 699,49 kronor.

Det totala antalet aktier i bolaget kommer efter registrering hos Bolagsverket att uppgå till 243 906 359, varav 78 267 379 aktier av serie A, 164 606 933 aktier av serie B och 1 032 047 preferensaktier. Ökningen av antalet aktier innebär en utspädning med cirka 1,1 procent, varmed avses antalet nytillkomna aktier dividerat med totalt antal aktier efter att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Peter Strand, 070 588 16 61, peter.strand@victoriapark.se
Ekonomi- och finanschef Tommy Åstrand, 070 545 59 97, tommy.astrand@victoriapark.se

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet.  

Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 062 000 kvadratmeter, fördelat på 13 425 lägenheter, med ett marknadsvärde om 14,6 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se

Om oss

Victoria Park AB är en av Sveriges största och mest betydande privata bostadsaktörer som utvecklar attraktiva bostadsområden i landets tillväxtstäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande skapar vi värden för kunder, medarbetare, aktieägare och samhället. Idag äger och förvaltar vi över 16 600 lägenheter i 13 städer. Och vi växer. På vår hemsida kan du läsa mer om hur vårt arbetssätt - som bygger på hållbara relationer mellan bolag, individ och samhälle - medverkar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar