Vi utvecklar våra stadsdelar

Report this content

Hembla AB (publ) redovisar för det tredje kvartalet 2019 ett resultat efter skatt uppgående till 208 miljoner kronor jämfört med 881 miljoner kronor för tredje kvartalet i fjol.

Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 2,24 kronor (9,58). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade med 17 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 184,41 kronor/aktie (158,13).

1 januari – 30 september 2019

  • Hyresintäkterna ökade till 1 435 Mkr (1 316)
  • Driftnettot ökade till 763 Mkr (699)
  • Förvaltningsresultatet ökade till 285 Mkr (217)
  • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 1 283 Mkr (3 085)
  • Värdeförändringar finansiella instrument uppgick till -7 Mkr (-37)
  • Resultat före skatt uppgick till 1 584 Mkr (3 244)
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 212 Mkr (2 709)
  • Vinst per aktie uppgick till 13,12 kr (30,97) före utspädning, och uppgick till 13,06 kr (30,91) efter utspädning

 

Kommentar från VD

En funktionsbaserad förvaltning

Det tredje kvartalet var det första kvartalet där vi från start arbetade helt i enlighet med vår nya funktionsbaserade förvaltningsorganisation. Organisationsförändringar är processer som måste få ta tid både vad gäller förberedelser och implementering. Det är också av stor vikt att löpande utvärdera för att kunna utveckla organisationen och arbetet vidare. Det tredje kvartalet ger därför en tydlig första indikation på var vi står.

Vi har utan tvekan tagit stora steg mot det som var själva huvudsyftet med organisationsförändringen; att på ett ännu bättre sätt kunna leva upp till vårt löfte om att alltid sätta hyresgästen först och samtidigt erbjuda våra medarbetare möjligheter till god professionell utveckling. Jag är övertygad om att förbättringar måste synas omgående både internt bland medarbetare men också för våra hyresgäster. Hos medarbetarna skapar det motivation och bland hyresgästerna ökad kundnöjdhet.

Den nya förvaltningsorganisationens arbetsprocesser och rutiner har gett omgående och märkbara resultat. Under september månad lanserade vi ett nytt gemensamt kundservicenummer för alla våra stadsdelar. Vi har med detta ökat vår tillgänglighet och de tider som hyresgästerna kan komma i kontakt med oss som hyresvärd. Varje vecka inkommer nu cirka 5000 samtal till detta nya kundservicenummer och vi har kapaciteten att ge våra hyresgäster service på 13 olika språk. Detta har inte bara ökat vår tillgänglighet och servicegrad utan även förenklat för våra hyresgäster att nå oss. Nya sätt att genomföra rondering av våra fastigheter och stadsdelar har tagit oss stora steg mot att kunna erbjuda våra hyresgäster ännu bättre boendemiljöer, något som också märkts i återkoppling från hyresgäster i många stadsdelar.

Vi har också fått ett nytt och förstärkt ledarskap inom förvaltningen med funktionsområdeschefer och gruppchefer som operativt för arbetet framåt. Det har skapat nya karriärvägar inom bolaget och ger möjligheter att behålla duktiga och högt motiverade medarbetare.

Kampanj för renoveringar

Kommunikationen till våra befintliga hyresgäster om fördelarna med att vara hyresgäst hos oss är viktig. Vi har ett attraktivt erbjudande som innebär att man som hyresgäst kan välja en modern standard på sitt boende om man vill. Intresset för det är stort. Under sommarmånaderna genomförde vi en kampanj riktad till hyresgäster boende i orenoverade lägenheter i några utvalda stadsdelar. Syftet var att marknadsföra möjligheten att få sin befintliga lägenhet renoverad, men också att göra en pilot för att testa en ny arbetsmetodik. Kampanjen blev en stor framgång och metoden att marknadsföra våra erbjudanden på detta nya sätt kommer att implementeras i hela beståndet och utvecklas vidare framöver.

Stadsdelsutveckling och boendedialoger

Med ett stort antal olika projekt pågående i våra stadsdelar har det under kvartalet också genomförts ett antal boendedialoger för att lyssna in hyresgästernas synpunkter kring hur stadsdelarna ska utvecklas. Boendedialogerna är viktiga arenor där hyresgästerna får möjlighet att påverka sin egen boendemiljö också utanför den egna lägenheten. En positiv och uppmuntrande slutsats från alla dialogerna vi genomfört under kvartalet är att den stora majoriteten av våra hyresgäster trivs väldigt väl i sina stadsdelar. Insatser som görs i form av renovering och upprustning påverkar deras uppfattning om området positivt och även viljan att bo kvar. Detta är ingen överraskning men väl ett tydligt kvitto på att vår verksamhet skapar värden inte bara för oss som bolag utan även för hyresgästerna, stadsdelarna och samhället i stort.

Vi har under kvartalet också intensifierat arbetet med utvecklingen av våra kommersiella lokaler inom fastighetsbeståndet. Jag är övertygad om att en helt central del i en trivsam stadsdel är att närservice och samhällsservice finns nära till hands. Detta är något som också tydligt kommer fram i våra boendedialoger. I en av boendedialogerna vi genomförde i vårt bestånd på Albyberget i Botkyrka kommun framkom det tydligt att exempelvis efterfrågan på olika typer av kommersiella servicetjänster är stor. I takt med digitaliseringen görs fler och fler köp online och efterfrågan på utlämningsställen för varor köpta på nätet är stor bland våra hyresgäster. Där kan vi som fastighetsägare påverka och här ligger också en stor potential till affärsutveckling. Det affärs- och stadsutvecklingsarbete som intensifierats under detta kvartal kommer fortsätta i samma takt när vi nu går in i årets fjärde och sista kvartal.

Nya samverkansprojekt

Vi arbetar efter tre huvudmålsättningar när det kommer till att skapa socialt hållbara stadsdelar. Det handlar om att stärka stadsdelskänslan, öka hyresgästernas inflytande samt att vara en möjliggörare för förbättrade nätverk och relationer mellan människor som bor och vistas i stadsdelarna. Det kanske viktigaste fokusområdet i arbetet är att samverka med andra för att nå dessa målsättningar. Om vi kan kroka arm med andra aktörer som har liknande inriktning får det stor genomslagskraft. Under årets tredje kvartal har vi därför inlett ett nytt samarbete med Haninge kommun och organisationen En Frisk Generation. Samarbetet är ett ambitiöst och långsiktigt projekt för förbättrad folkhälsa. Genom projektet kommer vi bidra till att barnfamiljer i våra stadsdelar erbjuds ett års kostnadsfria aktiviteter. Det gör att fler familjer får möjlighet till en aktiv fritid, bättre hälsa och ökad livskvalitet.

Vi har under det tredje kvartalet också inlett ett samarbete med Eskilstuna Uniteds Damfotbollsklubb i ett projekt som riktar sig mot unga tjejer boende i Årby i Eskilstuna. Inom ramen för konceptet Ronjabollen används fotboll som verktyg för att engagera och stärka unga tjejer utan kontakt med föreningslivet. I den beprövade arbetsmetodiken får deltagarna parallellt med fotbollen arbeta med värderingsövningar kring bland annat hälsa, självkänsla och kärlek. Ronjabollen har sitt ursprung i Gottsunda i Uppsala där det gett goda resultat. Genom detta är vi med och bidrar till att Årby blir en ännu mer trygg och trivsam stadsdel.

Förändringar i aktieägandet

Under september kommunicerades att det tyska bostadsbolaget Vonovia kommit överens med nuvarande majoritetsägare Blackstone Group om att förvärva deras aktieinnehav i Hembla. Köpet är villkorat av godkännande från konkurrensmyndigheter, vilket väntas ske under oktober eller november. Förvärvet utlöser även en så kallad budplikt på resterande aktier vilket också väntas ske under det fjärde kvartalet.

Det har varit ett stort privilegium att få leda bolaget under åren med Blackstone som huvudägare. Den kompetens och erfarenhet som de bidragit med i Hemblas utveckling har varit helt ovärderlig. Vi hade inte varit där vi är idag utan dem. Vi har fokuserat vår strategi mot att skapa levande stadsdelar där hyresgästerna är i fokus. Denna vision har Blackstone genom Hemblas styrelseordförande James Seppala och resten av styrelsen varit drivande i att ta fram. Vi i bolaget har också fått resurser och handlingsutrymme för att kunna förverkliga visionen. Jag vill därför tacka Blackstone och deras team för fantastiska år.

Jag vill också passa på att välkomna Vonovia som ny huvudägare. Vonovia är ett bolag med en strategi som liknar Hemblas till stora delar. Jag har själv besökt Vonovias verksamhet i Tyskland för några år sedan och imponerades av deras fokus på service, hyresgästerna och att göra hela stadsdelarna till trivsamma miljöer. Jag ser fram emot att arbeta vidare tillsammans med Vonovia kommande kvartal för att fortsätta på vår inslagna väg tillsammans.

Stockholm 25 oktober 2019

Svein Erik Lilleland

VD för Hembla

Denna information är sådan som Hembla AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukningsförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 07.00 (CEST).

Om Hembla

Hembla är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successivupprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 30 september 2019 till drygt 33 508 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 30 september 2019 till 1 967 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med nästan obefintlig vakans. Hembla är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar