Victoria Park refinansierar befintliga lån och frigör 435 Mkr i likviditet samt sänker räntenivån till 2,2 procent

Victoria Park har tecknat ett nytt finansieringsavtal som sänker den genomsnittliga räntan till 2,2 procent och frigör cirka 435 miljoner i likviditet. Vid utgången av första kvartalet 2015 uppgick motsvarande genomsnittsränta till 2,6 procent. Bolaget kommer per 30 juni 2015 ha en kassa på cirka  700 miljoner kronor samt en outnyttjad checkkredit på 90 miljoner kronor.

Victoria Park har ingått avtal med Swedbank, Danske Bank och Sparbanken Skåne om refinansiering av lån avseende fastigheterna i Linköping, Kristianstad och Markaryd. I samband med refinansieringen kommer bolaget att uppta ytterligare krediter hos nämnda banker. Det sammanlagda kreditbeloppet, som har en löptid om 3 till 5 år, kommer att uppgå till 1 343 miljoner kronor, vilket innebär att koncernen frigör likviditet om cirka 435 miljoner kronor. Refinansieringen och utbetalningen av de ytterligare krediterna kommer att ske den 30 juni 2015.

Eftersom de nuvarande lånen löses i förtid kommer bolaget få betala en engångsavgift till befintliga långivare som uppgår till cirka 9 miljoner, vilket kommer belasta resultatet under innevarande kvartal.

”Genom det nya finansieringsavtalet sänker vi den genomsnittliga finansieringskostnaden samtidigt som kapitalbindningstiden bibehålls, dessutom ökar det vår finansiella flexibilitet då vi frigör närmare en halv miljard i likviditet. Medel som vi antingen kan använda i värdeskapande investeringar i befintligt bestånd, till nya förvärv eller en kombination av de båda”, säger Peter Strand, CEO för Victoria Park.

Det nya finansieringsavtalet innebär att koncernens genomsnittliga ränta, kostnaden för lån och derivat i förhållande till låneportfölj, sänks till 2,2 procent samtidigt som cirka 435 miljoner i likviditet frigörs. Vid utgången av första kvartalet 2015 uppgick motsvarande genomsnittsränta till 2,6 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
CEO Peter Strand, telefon 070 588 16 61, e-post peter.strand@victoriapark.se
CFO Andreas Morfiadakis, telefon 076 133 16 61, e-post
andreas.morfiadakis@victoriapark.se

Denna information är sådan som Victoria Park AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen i pressmeddelandet lämnades för offentliggörande den 22 juni 2015 kl. 08.00.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, inriktat på bostadsfastigheter, med affärsområdena förvaltningsfastigheter och livsstilsboende.
Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett tryggare boende ska Victoria Park skapa och förädla värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet.
Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 708 000 kvadratmeter, fördelat på 634 000 kvadratmeter bostäder och 73 000 kvadratmeter kommersiella lokaler, till ett marknadsvärde om 6,5 miljarder kronor. Därtill äger bolaget byggrätter motsvarande 10 000 kvadratmeter BTA vid Limhamns kalkbrott i Malmö.
Victoria Parks aktier är noterade på
NASDAQ Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ)
Box 2, 201 20 Malmö
Tel 040 16 74 40
Org. nr 556695-0738, Säte Malmö
www.victoriapark.se/bolaget

Prenumerera

Dokument & länkar