Förslag från Greiner Bio-One inför Vigmeds årsstämma 2017

Den 2 juni 2017 offentliggjordes att valberedningen i Vigmed, mot bakgrund av Vigmeds nya ägarstruktur, inte kommer att lämna några förslag inför årsstämman 2017 samt att Greiner Bio-One GmbH ("GBO") i egenskap av ny majoritetsaktieägare skulle återkomma med förslag. GBO har nu meddelat sina förslag till Vigmed.

GBO föreslår följande till årsstämman i Vigmed som hålls den 20 juni 2017.

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

GBO föreslår att Ola Lidström väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 13: Fastställande av antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman

GBO föreslår att fyra styrelseledamöter, utan några styrelsesuppleanter, väljs för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Punkt 14: Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

GBO föreslår att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma. GBO föreslår att arvode till revisorerna, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, ska utgå enligt löpande av bolaget godkänd räkning.

Punkt 15: Val av styrelseledamöter samt ordförande i styrelsen

GBO föreslår val av Rainer Perneker, Manfred Buchberger, Georg Heftberger och Yaron Navon som styrelseledamöter och Rainer Perneker som styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Sammanfattning av biografier avseende föreslagna styrelseledamöter: 

Rainer Perneker
Född: 1969
Utbildning: Executive MBA från Danube University Krems.
Nuvarande uppdrag: Verkställande direktör för Greiner Bio-One International GmbH.
Tidigare uppdrag: Koncernchef för Greiner Bio-One North America, Verksamhetschef för International Operations för Greiner Bio-One GmbH samt IT-chef för Greiner Bio-One GmbH.

Manfred Buchberger

Född: 1958
Utbildning: MBA i Global Marketing Management från Johannes Kepler University Linz.
Nuvarande uppdrag: Verkställande direktör för Preanalytics inom Greiner Bio-One GmbH (Österrike), Greiner Bio-One Suns Co., LTD, China och Greiner Bio-One Turkey LTD, samt verkställande direktör för Greiner Bio-One Vacuette Switzerland GmbH.
Tidigare uppdrag: Vice försäljningschef för Stalltechnik Braeuer GmbH, Chef för Investment Consulting och behörig firmatecknare för Raiffeisenbank Haidershofen.

Georg Heftberger

Född: 1978
Utbildning: Civilekonomexamen från Johannes Kepler University Linz.
Nuvarande uppdrag: Finansdirektör för Greiner Bio-One GmbH (Österrike) och Greiner Bio-One GmbH (Tyskland).
Tidigare uppdrag: Koncernstrategi och -utveckling för Greiner Holding AG, Assistent till styrelsen för Greiner Holding AG, Strategisk försäljning hos Engel Austria GmbH samt SAP/ERP-Management i Outbound Logistics hos Engel Austria GmbH.

Yaron Navon
Född: 1960
Utbildning: Kandidatexamen i Mellanösternhistoria och -konflikter från Israels State University.
Nuvarande uppdrag: Verkställande direktör för Lambra S.A.
Tidigare uppdrag: Verkställande direktör för Vacuette España S.A. och Metaor Business Services S.A., koncernchef för Enfa S.A. samt diplomat vid israeliska ambassaden.

Punkt 16: Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Punkt 18: Fastställande av förfarande för tillsättande av valberedningen inför 2018 års årsstämma

GBO föreslår att det, med anledning av bolagets ägarstruktur, beslutats att bolaget inte ska ha en valberedning.


För ytterligare information kontakta:

Styrelseordförande Sten Dahlborg, 070-83 69 419


Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att eliminera stickskador genom att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information såsom bolagsbeskrivning, en filmad Vigmed-presentation och riskfaktorer återfinns på Vigmeds hemsida:
www.vigmed.com/investor 

Taggar:

Om oss

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under tickern VIG och bolaget har cirka 5 600 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com

Dokument & länkar