Vigmed Holding ABs årsredovisning för 2016 publicerad

Vigmed Holding AB har idag publicerat sin årsredovisning för 2016. Dokumentet bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängligt på bolagets hemsida: https://se.vigmed.com/investor

Aktieägare och andra intressenter som önskar att få årsredovisningen hemskickad kan beställa den genom att skicka epost till: info@vigmed.com.

I förhållande till den tidigare offentliggjorda bokslutskommunikén för 2016 har två korrigeringar gjorts i årsredovisningen. I koncernens resultaträkning för 2016 har posten råvaror och förnödenheter korrigerats med +2,2 miljoner SEK med anledning av felaktigt redovisade kostnader. Vidare har i moderbolagets resultaträkning för 2016 posten resultat från andelar i koncernföretag korrigerats med -2,0 miljoner SEK med anledning av ytterligare lämnade aktieägartillskott.

För ytterligare information kontakta:
Styrelseordförande Sten Dahlborg, 070-83 69 419
VD Henrik Olsen, 076-34 97 364


Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att eliminera stickskador genom att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information såsom bolagsbeskrivning, en filmad Vigmed-presentation och riskfaktorer återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com/investor  

 

Taggar:

Om oss

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under tickern VIG och bolaget har cirka 5 600 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com