Vigmed kompletterar förslag till styrelsesammansättning inför bolagsstämman

BURE EQUITY AB (publ) har, i egenskap av näst största aktieägare i Vigmed med 10 % av aktierna, lämnat ett förslag om att utvidga styrelsen från sju till åtta ledamöter genom inval av Philip Nyblaeus som representant för Bure. Vigmeds styrelse samt aktieägare som kontrollerar drygt 47 % av det totala antalet aktier i Bolaget ställer sig positiva till detta, varför förslaget från styrelsen till val av nya styrelseledamöter på bolagsstämman den 13 maj 2015 kommer att modifieras.

Förslaget ryms inom nuvarande bolagsordning. Styrelsen har i samråd med aktieägare som representerar drygt 47 % av det totala antalet aktier diskuterat förslaget och beslutat sig för att stödja det. Det har under en längre tid uttryckts önskemål från flera stora aktieägare att Bure skulle engagera sig mer i Vigmed, detta då Bure besitter en stor kompetens inom Bolagets verksamhetsområde samt är en stor aktieägare. Förslaget från Bure är därför mycket glädjande.

För att inte åsamka Bolaget ytterligare kostnadsökningar genom det utökade antalet styrelseledamöter har Bolagets styrelse beslutat föreslå bolagsstämman att justera avgivna förslag till arvodering så att styrelsens ordförande oförändrat skall erhålla ett årsarvode om 150,000 kr och ledamöter som ej är anställda av bolaget ett årsarvode om 85,000 kr. 

Philip Nyblaeus arbetar som investment manager på Bure Equity AB sedan 2011. Han är utbildad civilekonom från Uppsala Universitet och arbetade innan han kom till Bure på PWC Corporate Finance.

För vidare information kontakta:

Ordförande, Lennart Holm, 070 630 8562 eller VD, Finn Ketler, 042 600 5311

Vigmed är ett svenskt medicinteknologiskt bolag vars mission är att eliminera nålssticksskador och risken för smittspridning av farliga blodburna infektionssjukdomar genom att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg och sysselsätter 20 anställda. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG och har cirka 5 600 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information om bolaget återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com/investor

Taggar:

Dokument & länkar