VIGMEDS STYRELSE HAR MED STÖD AV BEMYNDIGANDE AV ÅRSSTÄMMAN BESLUTAT ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER

Styrelsen för Vigmed Holding AB (publ) (”Vigmed” eller ”Bolaget”) har beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2016, att genomföra en riktad nyemission om 7 305 555 aktier, vilken tillför Bolaget cirka 8 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Styrelsen har beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2016, om en riktad nyemission av 7 305 555 aktier till huvudaktieägaren Greiner Bio-One GmbH (”GBO”).  

Aktierna emitteras till en teckningskurs om 1,10 SEK per aktie. Totalt har 7 305 555 nya aktier emitterats och tecknats, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 8 MSEK före emissionskostnader.

Vigmed avser att använda emissionslikviden för att finansiera Bolagets fortsatta drift och utvecklande av sin verksamhet. Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt genom den riktade nyemissionen är Bolagets tidigare kommunicerade behov av likviditetstillskott, som nu är kritiskt för verksamhetens fortsatta bedrivande och medfört att styrelsen accepterat det teckningserbjudande som erhållits från GBO. Teckningskursen har föreslagits av GBO, och har accepterats av styrelsen, med utgångspunkt från den noterade betalkursen för bolagets aktier och sedvanlig emissionsrabatt.

”Emissionen säkerställer Vigmeds akuta likviditetsbehov och gör att vi bibehåller Bolagets kortsiktiga betalningsförmåga, vilket ger oss handlingsutrymme att fortsätta bedriva verksamheten”, säger Sten Dahlborg, styrelseordförande för Vigmed.

Styrelsen förutser att GBO i egenskap av ny majoritetsägare inom kort kommer att genomföra förändringar i sammansättningen av styrelsen för Vigmed och att den nya styrelsen kommer att verka för genomförandet av ett väsentligt tillskott av kapital för att säkra Bolagets långsiktiga finansiering. Styrelsen uppmanar den nya majoritetsägaren och den nya styrelsen att verka för att övriga aktieägare i Vigmed erbjuds möjligheten att investera i Bolaget genom deltagande i sådant tillskjutande av kapital i enlighet med gällande regelverk för sådana kapitaltillskott.

Genom den riktade nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 7 305 555 från 65 749 998 till 73 055 553 och aktiekapitalet ökar med 147 446,677922 SEK från 1 327 020,161850 SEK till 1 474 466,839772 SEK, vilket resulterar i en utspädning för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 10 procent efter emissionen.

Hamilton har varit legal rådgivare i samband med den riktade nyemissionen.

Denna information är sådan information som Vigmed Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 maj 2017 kl. 8.00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Styrelseordförande Sten Dahlborg, 070-83 69 419
VD Henrik Olsen, 076-34 97 364

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att eliminera stickskador genom att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information såsom bolagsbeskrivning, en filmad Vigmed-presentation och riskfaktorer återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com/investor  

Taggar:

Om oss

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under tickern VIG och bolaget har cirka 5 600 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com

Dokument & länkar