Fem förslag för en förbättrad socialtjänst

I arbetskraftsbarometern gör SCB bedömningen att det råder brist på yrkeserfarna socionomutbildade. Enligt en ny undersökning från Vision tror var tredje socialsekreterare att de är kvar på sin nuvarande tjänst om tre år. För att socialsekreterare och biståndsbedömare ska vilja stanna kvar på sina tjänster krävs insatser som ökar kvaliteten i socialtjänsten och förbättrar personalens förutsättningar att göra ett professionellt arbete.

Idag presenterar Vision rapporten Stolthet och profession, där vi ger fem förslag för ökad kvalitet inom socialtjänsten:

  • Hanterbar ärendemängd och ärendetyngd

Alltför många och tunga ärenden är det hinder som socialsekreterare och biståndshandläggare pekar ut som mest akut att ta tag i för att skapa förutsättningar för ett professionellt arbete. Genom en hanterbar ärendebelastning får socialsekreterarna och biståndshandläggarna bland annat bättre möjligheter till följa upp beslut.

  • Verktyg för professionellt arbete

Arbetsgivarna måste garantera socialsekreterare och biståndshandläggare grundläggande professionsstöd, samt utrymme i arbetsbelastningen för att kunna tillgodogöra sig detta stöd.

  • Minska personalomsättningen

Nedåtgående spiraler i personalomsättning måste brytas. Till exempel behöver kommunerna över lag förbättra introduktionen av nyexaminerade och nyanställda

  • Möjlighet till löneutveckling

Löneutvecklingen för personal inom socialtjänsten är marginell. Vision anser att lön ska bedömas utifrån varje persons utbildning, kompetens, ansvar och resultat.

  • Nolltolerans mot hot och våld

Vision anser att nolltolerans ska råda i synen på hot och våld. Vidare bör regeringen ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att utreda och utforma riktlinjer kring hot och våld mot män som arbetar med socialt arbete, samt göra dessa riktlinjer väl kända inom verksamheterna.

Läs Visions undersökning som finns bifogad nedan.

För ytterligare kommentarer kontakta Visions ordförande Annika Strandhäll, tfn 070- 280 85 61. För mer information om undersökningen, kontakta Kristina Folkesson, socialpolitiskt ansvarig i Vision, tfn 072 – 214 95 80.

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Våra 160000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Taggar: