Minskat antal aktier och röster i Volati AB (publ)

Report this content

Volati AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att per den 31 oktober 2019 uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 81 010 345 stycken och antalet röster i Bolaget till 79 566 948,4 stycken.

Det totala antalet utestående aktier och röster har ändrats som ett resultat av den inlösen av 1 000 000 stamaktier, ägda av Bolaget, som beslutades av extra bolagsstämma i Bolaget den 30 september 2019 och registrerades hos Bolagsverket i oktober 2019. I samband härmed genomfördes en fondemission så att aktiekapitalet behålls oförändrat och även fortsättningsvis uppgår till 10 251 293,125 kronor. Per den 31 oktober 2019 har Bolaget 79 406 571 utestående stamaktier och 1 603 774 utestående preferensaktier.

Denna information är sådan information som Volati AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2019 kl 07:45 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mårten Andersson, VD Volati AB, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se

Volati AB (publ)
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40
E-post: info@volati.se
Org. nr 556555-4317

Om Volati
Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder, över 2 000 anställda och en årlig omsättning om cirka 7 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Prenumerera

Dokument & länkar