Volvo Cars offentliggör: Handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Report this content

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I STRID MED RELEVANT LAGSTIFTNING I SÅDAN JURISDIKTION.

 

Pressmeddelande

29 oktober 2021

 

Volvo Cars välkomnar över tvåhundratusen nya aktieägare och offentliggör idag erbjudandets utfall och noteringen av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Intresset för erbjudandet har varit mycket stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Norden och erbjudandet var kraftigt övertecknat. Handel på Nasdaq Stockholm inleds idag, den 29 oktober 2021.

Erbjudandet i korthet:

  • Priset per aktie i erbjudandet har fastställts till 53 SEK, vilket motsvarar ett marknadsvärde för Volvo Cars om 158 miljarder SEK för alla utestående aktier i bolaget.
  • Nyemissionen av 377 358 490 stamaktier av serie B kommer att tillföra Volvo Cars en bruttolikvid om 20 miljarder SEK. Detta säkerställer att tillräckligt med kapital tillförs för att finansiera genomförandet av Volvo Cars ”fastest transformer”-strategi och för att uppnå Volvo Cars ambitioner för mitten av decenniet.
  • För att täcka eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet har Geely Sweden utfärdat en option till Joint Global Coordinators att förvärva upp till ytterligare 56 603 773 stamaktier av serie B, motsvarande maximalt 15 procent av antalet aktier i erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).
  • Under antagande om att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo och inklusive de konverterade investeringarna från AMF och Folksam kommer cirka 17,9 procent av aktierna att handlas fritt (s.k. free float).
  • Erbjudandets totala värde uppgår till 20 miljarder SEK respektive 23 miljarder SEK under antagande om att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
  • Det finns sedvanliga lock up-åtaganden från Volvo Cars och Geely Sweden om 180 dagar samt från Volvo Cars ledningsgrupp och styrelse om 360 dagar efter första dag för handel.
  • Första dag för handel i Volvo Cars aktie på Nasdaq Stockholm är idag den 29 oktober 2021 under kortnamnet ”VOLCAR B”. Beräknad likviddag är den 2 november 2021.

Eric Li, styrelseordförande i Volvo Cars och huvudägare av Geely Holding, kommenterar:

”Jag vill tacka investerare i Sverige och runt om i världen som stöttar vår vision för Volvo Cars. Volvo Cars kommer fortsätta att skapa värde och erbjuda förstklassiga kundupplevelser, vilket i sin tur kommer att generera bra avkastning för Volvo Cars globala investerare.

Håkan Samuelsson, Volvo Cars VD, kommenterar:

”Vår bransch genomgår just nu en omställning och vi strävar efter att leda den omställning. Det är därför Volvo Cars har en ambitiös strategi för att bli helt elektrifierade till 2030 och för att ställa om mot direktförsäljning till kunder. Dagens notering kommer hjälpa oss att nå dit och jag vill hälsa alla våra nya aktieägare varmt välkomna. Vi kommer att arbeta hårt för att genomföra vår affärsplan och skapa ytterligare värde för alla aktieägare.”

 

Om Volvo Cars

Volvo Cars är ett av världens snabbast växande premiumbilmärken, både sett till antal sålda bilar och omsättning, som fokuserar på design, utveckling, tillverkning, distribution och försäljning av personbilar i premiumsegmentet, nu med särskilt fokus på hållbarhet, helt elektriska bilar och direkta kundrelationer, inklusive bilabonnemang och andra nya mobilitetstjänster.

Volvo Cars grundades i Göteborg 1927 och har sitt huvudkontor där. Volvo Cars har sedan dess varit en global drivkraft för bilsäkerhet och innovation. Volvo Cars står bakom ett antal branschledande innovationer som idag är standard i personbilar över hela världen – som trepunktsbältet, sidokrockskydd, sidokrockkuddar och automatisk nödbromsning.

Efter att Geely Sweden blev majoritetsägare i Volvo Cars 2010 har bolaget genomfört en strategisk omställning, genom att gå från att vara en division inom en stor fordonskoncern, under sin tidigare majoritetsägare, till att vara ett fristående bilmärke inom premiumsegmentet. Volvo Cars har gått från att sälja 373 525 bilar 2010 till fler än 770 000 bilar i över 100 länder under tolvmånadersperioden som avslutades den 30 juni 2021.

Vidare är bolaget dedikerat till fullständig elektrifiering och bolagets intention är att vara ett rent elbilsföretag 2030 och bolaget genomgår också en omställning till en mer direkt försäljningsmodell i de flesta marknader. Volvo Cars engagemang för elektrifiering har även resulterat i lanseringen av Polestar, ett progressivt fristående bilmärke för högpresterande elbilar, som Volvo Cars idag äger 49,5 procent av. Volvo Cars äger även 30 procent av det snabbväxande bilmärket LYNK&CO, som fokuserar på unga, öppna och urbana människor genom ett flexibelt kunderbjudande.

 

Stabiliseringsåtgärder

I samband med erbjudandet kan Joint Global Coordinators (med Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) som huvudansvarig) komma att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på stamaktierna av serie B på nivåer högre än de som kanske i annat fall hade varit rådande på den öppna marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq Stockholm, på OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq Stockholm och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Joint Global Coordinators (med SEB som huvudansvarig) är dock inte skyldiga att genomföra stabiliseringstransaktioner och det finns inga garantier för att stabilisering kommer att ske.

 

Påbörjad stabilisering kan upphöra när som helst utan något föregående meddelande om detta. Stabiliseringstransaktioner kommer inte i något fall genomföras på högre nivåer än erbjudandepriset. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner genomförts, ska Joint Global Coordinators (med SEB som huvudansvarig) offentliggöra information om att stabiliseringstransaktioner har genomförts i enlighet med artikel 5(4) i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014. Inom en vecka efter utgången av stabiliseringsperioden kommer Joint Global Coordinators (med SEB som huvudansvarig) offentliggöra om stabiliseringsåtgärder vidtagits, de datum då stabiliseringen påbörjades, inklusive det datum då stabilisering senast vidtogs, samt inom vilket prisintervall stabiliseringstransaktioner genomfördes, för vart och ett av de datum då stabiliseringsåtgärder vidtagits. 

 

Rådgivare

Goldman Sachs Bank Europe SE och SEB är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med erbjudandet och noteringen på Nasdaq Stockholm. BNP Paribas S.A., HSBC Continental Europe, J.P. Morgan AG, Morgan Stanley & Co International Plc och Nordea Bank Abp, filial i Sverige, är Joint Bookrunners och Carnegie Investment Bank AB och Swedbank AB är Co-Lead Managers i erbjudandet. Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Volvo Cars och huvudägaren gällande svensk rätt och Clifford Chance LLP är legal rådgivare till Volvo Cars och huvudägaren gällande amerikansk rätt i samband med erbjudandet och noteringen på Nasdaq Stockholm. White & Case Advokataktiebolag och White & Case LLP är legala rådgivare till Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners och Co-Lead Managers gällande svensk respektive amerikansk rätt. Avanza Bank AB (publ), Nordnet AB (publ), SEB och Swedbank AB är Retail Managers i samband med erbjudandet.

 

For mer information, vänligen kontakta:

Volvo Cars Media Relations

+46 31-59 65 25

media@volvocars.com

 

Volvo Cars Investor Relations

Anna Oxenstierna

+46 31-59 00 00

investors@volvocars.com

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021, kl. 07:00 CEST.

 

Viktig information

Detta pressmeddelande är en annons och utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och utgör inte ett erbjudande om försäljning eller teckning av värdepapper i någon jurisdiktion, inklusive inom eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika. Inte heller ska detta pressmeddelande eller någon information häri utgöra grund för, eller förlitas på i samband med, ett erbjudande eller åtagande i någon jurisdiktion. Ett erbjudande om att förvärva aktier i enlighet med det föreslagna erbjudandet kommer att göras, och investerare ska enbart basera sina investeringsbeslut på information som finns i prospektet (”Prospektet”) som förväntas offentliggöras av Volvo Car AB (publ) (”Bolaget”) i behörig ordning i samband med upptagandet av dess stamaktier till handel på Nasdaq Stockholm ("Upptagandet"). Efter offentliggörandet kommer en kopia av Prospektet, som är föremål för tillämplig värdepapperslagstiftning, finnas tillgänglig på Bolagets hemsida, www.volvocars.com.

Informationen i detta pressmeddelande är endast avsedd att användas för informationsändamål och gör inte anspråk på att vara komplett eller fullständig. Ingen person får förlita sig på informationen i detta pressmeddelande, eller på dess riktighet, skälighet eller fullständighet, oavsett syfte.

Detta pressmeddelande är inte avsett för offentliggörande, publicering eller distribution, vare sig helt eller delvis eller direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller i någon annan jurisdiktion i vilken det skulle bryta mot tillämpliga lagar. Distributionen av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag i vissa jurisdiktioner och personer som erhåller dokument eller annan information som hänvisas till häri bör informera sig om och efterleva sådana restriktioner. Varje underlåtenhet att följa dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot värdepapperslagstiftningen i en sådan jurisdiktion. Detta pressmeddelande är endast avsett för informationsändamål och är inte avsett att utgöra, och ska inte tolkas som, ett erbjudande att sälja eller en uppmaning till ett erbjudande om att köpa värdepapper i Bolaget, och sådana värdepapper, ("Värdepapperen") i USA, Australien, Kanada eller Japan eller i någon annan jurisdiktion i vilken ett sådant erbjudande, uppmaning eller försäljning skulle vara olaglig före registrering, undantag från registrering eller kvalificering enligt värdepapperslagstiftningen i en sådan jurisdiktion. De värdepapper som beskrivs häri får inte säljas i USA om de inte är registrerade i enlighet med United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller är undantagna från registrering. Inget erbjudande av Värdepapperen som beskriv häri har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act och följaktligen får erbjudande om eller försäljning av dessa Värdepapper enbart göras i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Värdepapper som säljs i USA kommer endast att säljas till “kvalificerade investerare” (såsom definierade i Rule 144A i Securities Act). Det kommer inte att göras något offentligt erbjudande av Värdepapperen som hänvisas till häri i USA.

Detta pressmeddelande adresseras och riktas enbart till personer i medlemsländer inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (förutom Sverige, Danmark, Finland och Norge) som är "kvalificerade investerare " enligt betydelsen i Artikel 2(e) i Prospektförordningen ("Kvalificerade investerare"). I Storbritannien distribueras detta pressmeddelande endast till, och riktas endast till, “kvalificerade investerare” enligt betydelsen i Artikel 2(e) i Prospektförordningen såsom den utgör del av nationell rätt enligt European Union (Withdrawal) Act 2018 som (i) har professionell erfarenhet av verksamhet relaterad till investeringar som innefattas i definitionen av ”professionell investerare” i artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) är kapitalstarka enheter såsom beskrivs i artikel 49(2) i Ordern, och (iii) andra personer till vilka det lagligen kan delges (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande relaterar till är endast tillgängliga för relevanta personer och kommer endast riktas till relevanta personer i Storbritannien. Detta pressmeddelande får inte ageras eller förlitas på (i) i Storbritannien, av personer som inte är relevanta personer, och (ii) i något medlemsland inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (förutom Sverige, Danmark, Finland och Norge), av personer som inte är Kvalificerade investerare.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en uppmaning att köpa, emittera eller teckna Aktier i någon jurisdiktion, och inte heller utger det sig för att ge legal, skatterättslig eller finansiell rådgivning. Ingen information i detta pressmeddelande ska ligga till grund för eller förlitas på i samband med, eller utgöra anledning till att inleda, investeringsaktivitet. Teckning eller förvärv av Aktier i det föreslagna erbjudandet ska endast göras på grundval av informationen i det slutliga Prospektet som kommer att ges ut av Bolaget i samband med erbjudandet. Informationen i detta pressmeddelande kan komma att ändras.

Tidplanen för erbjudandet, inklusive datum för Upptagandet, kan påverkas av ett antal olika faktorer som inkluderar marknadsförhållanden. Det kan inte garanteras att Upptagning kommer att inträffa och du bör inte basera dina ekonomiska beslut på Bolagets avsikter i förhållande till Noteringen i detta skede. Investeringar som detta pressmeddelande relaterar till kan utsätta en investerare för betydande risk för att förlora hela eller delar av det investerade beloppet. Personer som överväger sådana investeringar bör rådfråga en auktoriserad person som är specialiserad på rådgivning avseende sådana investeringar. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation avseende erbjudandet. Värdet på aktier kan såväl minska som öka. Potentiella investerare bör rådfråga en professionell rådgivare avseende lämpligheten av erbjudandet för den berörda personen.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden. Dessa framåtriktade uttalanden innehåller kända och okända risker och osäkerhetsfaktorer, varav många är utanför Bolagets kontroll och samtliga baserade på styrelsens aktuella bedömningar och förväntningar avseende framtida händelser. Framåtriktade uttalanden kan ibland identifieras genom att de innehåller framåtriktade uttryck, såsom ”anser”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”ska”, ”riskerar”, ”avser”, uppskattar”, ”ämnar”, ”planerar”, ”förutsäger”, ”positionerad” eller ”förutser”, eller negationer därav, andra variationer därpå eller jämförliga uttryck. Dessa framåtriktade uttalanden omfattar allt som inte är historiska fakta och inkluderar uttalanden avseende intentioner, bedömningar eller aktuella förväntningar hos styrelsen eller Bolaget avseende bland annat framtida resultat, finansiell ställning, framtidsutsikter, tillväxt och strategi i Bolaget och i den bransch där Bolaget verkar.

Framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande. Bolaget och styrelsen avsäger sig uttryckligen alla skyldigheter eller åtaganden att uppdatera, granska eller revidera framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande för att återspegla deras ändrade förväntningar eller händelser, villkor eller omständigheter som detta pressmeddelande är baserat på, såtillvida det inte krävs enligt tillämpliga lagar eller bestämmelser.

 

Var och en av Goldman Sachs Bank Europe SE, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), BNP Paribas S.A., HSBC Continental Europe, J.P. Morgan AG, Morgan Stanley & Co International plc, Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Carnegie Investment Bank AB, Swedbank AB, Avanza Bank AB (publ) och Nordnet AB (publ) (tillsammans ”Managers”) och Bolaget och deras respektive närstående, avsäger sig uttryckligen alla skyldigheter eller åtaganden att uppdatera, granska eller revidera framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande, oaktat om det är till följd av ny information, framtida utvecklig eller av någon annan anledning.

Managers agerar uteslutande för Bolaget och ingen annan i samband med erbjudandet. De kommer inte att betrakta någon annan person som sina respektive klienter i förhållande till erbjudandet och kommer inte att vara ansvariga gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som ges åt deras respektive klienter, eller för att tillhandahålla rådgivning i förhållande till erbjudandet, innehållet i detta pressmeddelande eller någon transaktion, något arrangemang eller någon annan fråga som avses häri.

I samband med erbjudandet av Aktier kan var och en av Managers och deras närstående teckna sig för en andel av aktierna i erbjudandet som en huvudposition och kan i den egenskapen behålla, köpa, sälja eller erbjuda att sälja för egen räkning sådana Aktier och andra värdepapper i Bolaget eller relaterade investeringar i samband med erbjudandet eller på annat sätt. Följaktligen bör hänvisningar i Prospektet, när det har publicerats, till att aktierna emitteras, erbjuds, tecknas, förvärvas, placeras eller på annat sätt handlas läsas som att det inkluderar emissioner eller erbjudanden till, eller teckning, förvärv, placering eller handel av, var och en av Managers och någon av deras närstående som agerar i sådan egenskap. Dessutom kan vissa Managers och deras närstående ingå finansieringsarrangemang (inklusive swappar eller s.k. ”contracts for differences”) med investerare, i samband med vilka de eller deras närstående från tid till annan kan förvärva, inneha eller avyttra Aktier. Ingen av Managers eller någon av deras respektive närstående har för avsikt att offentliggöra omfattningen av sådana investeringar eller transaktioner i andra fall än när det finns legala eller regulatoriska skyldigheter att göra det.

I samband med erbjudandet kan en stabiliseringsansvarig (eller dess agenter) som agerar för egen del och för Managers, i den utsträckning det tillåts av och är i enlighet med gällande lagar och bestämmelser (särskilt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 596/2014 samt Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052), övertilldela aktier eller genomföra transaktioner på eller utanför en reglerad marknad för att stödja marknadspriset av aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på den öppna marknaden. Sådana transaktioner kan påbörjas på eller efter första dagen för handel i Aktien på Nasdaq Stockholm och kommer att avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Det finns inga garantier för att sådana transaktioner kommer att genomföras och, om påbörjad, kan stabilisering upphöra när som helst. Det ska inte finnas någon skyldighet för den stabiliseringsansvarige att ingå sådana transaktioner. All sådan stabilisering ska utföras i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Ingen av Managers eller någon av deras respektive närstående eller dess eller deras respektive styrelseledamöter, befattningshavare, anställda, rådgivare eller agenter accepterar något ansvar för eller gör något åtagande eller lämnar några garantier, uttryckligen eller underförstått, vad avser korrektheten, riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta pressmeddelande (eller huruvida någon information har utelämnats från pressmeddelandet) eller någon annan information som rör Bolaget, dess dotterföretag eller närstående företag eller säljande aktieägare, oaktat om den är i skriftlig, muntlig eller i en visuell eller elektronisk form, och oaktat hur den överförs eller görs tillgänglig eller för någon som helst förlust som uppkommer till följd av användning av, eller förlitande på, detta pressmeddelande eller dess innehåll eller som på annat sätt uppkommer i samband därmed.

Där inget annat anges är marknads-, bransch- och konkurrenspositionsdata uppskattningar (och följaktligen ungefärliga) och ska behandlas med försiktighet. Sådan information har inte granskats och oberoende verifierats, och Bolaget har inte fastställt de underliggande ekonomiska antaganden som förlitats på däri.

Viss data i detta pressmeddelande, inkluderat finansiell, statistisk och driftsinformation, har avrundats. Som ett resultat av avrundningen kan totalsumman för den data som presenteras i detta pressmeddelande skilja sig en aning från den faktiska aritmetiska totalen för sådan data. Procentenheter i tabeller kan ha avrundats och följden kan bli att totalen inte uppgår till 100%.

För undvikande av tvivel klargörs att innehållet på Bolagets websida varken ingår i eller utgör en del av detta pressmeddelande.

Information till Distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i sin nuvarande lydelse, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa Aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på aktierna kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att aktierna inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i aktierna endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av erbjudandet. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Managers endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende aktierna.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende aktierna samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.