• news.cision.com/
  • XMReality/
  • Idag inleds teckningstiden i XMReality AB:s (publ) företrädesemission om upp till 35,8 MSEK

Idag inleds teckningstiden i XMReality AB:s (publ) företrädesemission om upp till 35,8 MSEK

Report this content

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND, ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.

Idag inleds teckningstiden i XMReality AB:s (publ) (”XMReality” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier i vilken även allmänheten har möjlighet att anmäla intresse.

Vid extra bolagsstämma som hölls den 11 februari 2020 beslutades att genomföra en företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) vilken, vid fulltecknande, tillför Bolaget cirka 35,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden från huvudägare och investerare motsvarande 100 procent. Teckningsperioden löper mellan 21 februari – 6 mars 2020. Handel med teckningsrätter kommer att ske mellan 21 februari – 4 mars 2020. Tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter äger företrädesrätt att teckna aktier, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller om tecknaren har förvärvat teckningsrätter därefter.

En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen den 18 februari 2020 ger en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 2,10 SEK per aktie. Allmänheten har möjlighet att anmäla intresse att teckna aktier i Företrädesemissionen.

Anmälningsperiod: 21 februari - 6 mars 2020 
Handel i teckningsrätter: 21 februari - 4 mars 2020
Handel i BTA: 21 februari 2020 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket omkring vecka 12, 2020
   

Utfallet av Företrädesemissionen förväntas offentliggöras omkring den 11 mars 2020. 

Prospekt, villkor och anvisningar 
Fullständigt prospekt innehållande bland annat fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt tillsammans med anmälningssedlar och informationsfolder på XMRealitys, Hagberg & Aneborn Fondkommission ABs samt Redeye ABs respektive hemsidor (www.xmreality.com, www.hagberganeborn.se, www.redeye.se). 

Rådgivare 
Redeye Aktiebolag är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Certified Adviser 
Redeye AB är Certified Adviser för XMReality AB. Kontaktuppgifter till Redeye AB: tel. +46 (0)8 121 576 90, e-mail certifiedadviser@redeye.se.

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i XMReality. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i XMReality sker endast i enlighet med det prospekt som XMReality offentliggjorde den 18 februari 2020.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller något annat land där sådan åtgärd strider mot tillämpliga lagar eller regler, eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Företrädesemissionen riktar sig inte till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Inga aktier, teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller andra värdepapper utgivna av XMReality har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, enligt dess senaste lydelse, eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Castevall, VD XMReality
Telefon: +46 (0)73 356 04 81
E-mail: johan.castevall@xmreality.se

 

Om XMReality Remote Guidance™
XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar:

  • En unik ’Hands-Overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan på distans, som om man vore där
  • Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning
  • Integrationsmöjligheter genom öppna API:er för klienter

Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMRealitys kunder finns främst inom industrin såsom ABB, Siemens Industrial Turbomachinery, Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.com

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0)8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredag den 21 februari, 2020 kl.10.00 CET.

Prenumerera