Kallelse till Årsstämma 2019 i XMReality AB (publ)

Report this content

XMReality AB (publ)

Aktieägarna i XMReality AB (publ), org. nr 556722-7284, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl. 15:00 på Scandic Frimurarehotellet, S:t Larsgatan 14 i Linköping.

Registrering till årsstämman börjar kl. 14.30.

Kallelse 

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet (SvD) samt genom publicering på bolagets webbplats, www.xmreality.se. 

Registrering och anmälan 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 april 2019 dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 19 april 2019. Anmälan kan göras skriftligen till XMReality AB (publ), Teknikringen 10, 583 30 Linköping eller per e-mail till marie.lindersjo@xmreality.se. Vid anmälan ska uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt uppgifter om aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier 

Förutom att anmäla sig måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken per torsdagen den 17 april 2019. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren om detta i god tid före sagda dag.

Ombud   

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska behörighetshandlingar bifogas (registreringsbevis eller motsvarande). För att underlätta registreringen vid årsstämman bör fullmakten i original och eventuella behörighetshandlingar i god tid innan årsstämman skickas till bolaget på ovanstående adress.  

Ärenden och förslag till dagordning 

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av sekreterare vid stämman
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordning
 6. Val av en eller två justeringsmän
 7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 8. Anförande av verkställande direktören
 9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 10. Beslut om:
     a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
     b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
     c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisor samt eventuella suppleanter
 12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av revisor
 15. Beslut om ändring av bolagsordningen
 16. Beslut om incitamentsprogram för bolagets anställda genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier i Bolaget.
 17. Stämmans avslutande
 18. Övriga frågor

Beslutsförslag 

Punkterna 11–14: Antalet styrelseledamöter, arvoden, val av styrelse och revisor 

Valberedningens förslag innebär i sammanfattning följande:

Styrelsen skall bestå av 6 ledamöter.

Till omval föreslås Claes Nylander, Anders Ferntoft, Johannes Fabó och Carina Qvarngård.

Till nyval föreslås Tommy Johansson och Björn Persson.

Claes Nylander föreslås kvarstå som styrelsens ordförande.

Bolaget skall ha en revisor. Till omval föreslås Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag till arvoden per styrelseledamot innebärande följande:
200 000 kronor till styrelsens ordförande
100 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget
Således föreslås ett totalt styrelsearvode om 700 000 kronor
Styrelsen har inga utskott.

Punkt 15: Ändring av § 2 i Bolagsordningen

För att bättre överensstämma med bolagets faktiska verksamhet föreslår styrelsen att § 2 i Bolagsordningens lydelse ändras till:

§ 2 Verksamhet 

Bolaget ska, direkt eller indirekt via dotterbolag och partners, bedriva utveckling och försäljning av kommunikationslösningar inklusive teknisk hård- och mjukvara, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

Punkt 16: Beslut om incitamentsprogram för bolagets anställda genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier i Bolaget. 

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut ett incitamentsprogram för bolagets anställda genom en riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier i bolaget.

Incitamentsprogrammet skall omfatta högst 500 000 optioner, vardera berättigande till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget. Rätten att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett av Bolaget nybildat helägt dotterbolag. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista under perioden 1 juni 2019 till och med den 30 juni 2019, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden från och med 1 december 2022 till och med den 31 december 2022.

Teckningsoptionerna ska av dotterbolaget, vid ett eller flera tillfällen, mot betalning överlåtas till ledande befattningshavare och övrig personal verksamma inom koncernen. Sådan överlåtelse skall ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsetidpunkten. Överlåtelse av teckningsoptionerna till framtida anställda får inte ske efter årsstämman 2020.

Syftet med incitamentsprogrammet och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolagets personal genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier och därmed uppnå en ökad långsiktig intressegemenskap mellan dem och bolagets aktieägare. Utgivande av teckningsoptioner förväntas vidare skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till Bolaget och att tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning. 

Handlingar 

Årsredovisningen med revisionsberättelse och övriga handlingar i sin helhet kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på Teknikringen 10 i Linköping och på bolagets hemsida www.xmreality.se senast från och med onsdagen den 10 april 2019. 

Styrelsens och valberedningens förslag kommer dessutom att finnas tillgängliga på bolaget och dess hemsida (se adresser i föregående stycke) senast från och med denna dag. 

Kopior av handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman. 

Linköping i mars 2019

XMReality AB (publ)

Styrelsen 

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Castevall, VD XMReality
Telefon: +46 (0)73 356 04 81
E-mail:
johan.castevall@xmreality.se 

Om XMReality

XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMReality:s kunder finns främst inom industrin såsom ABB, Siemens Industrial Turbomachinery, Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.com

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB

Certifiedadviser@redeye.se

+46 (0)8 121 576 90

www.redeye.se

Denna information är sådan information som XMReality AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 26 mars kl. 10.00. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar