Kallelse till årsstämma i XMReality

Report this content

Aktieägarna i XMReality AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 4 maj 2022 kl. 16.00 på Scandic Frimurarehotellet, Sankt Larsgatan 14 i Linköping. Inregistrering börjar kl. 15.45.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i stämman ska

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 26 april 2022,
 • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 28 april 2022.

Anmälan kan ske per e-post till maria.siverholm@xmreality.com eller med brev till XMReality AB, ”Årsstämman”, Gränden Duvan 3, 582 22 Linköping. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 26 april 2022 (s k rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 28 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter och behörighetshandlingar

Aktieägare som deltar genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör, tillsammans med registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar (i förkommande fall), skickas till XMReality på ovanstående postadress i god tid före stämman. Ett fullmaktsformulär finns på www.xmreality.com. Om deltagande sker genom ställföreträdare bör, på motsvarande sätt, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling skickas in i god före stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
 12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella suppleanter
 13. Val av revisor
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
 15. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 1 – Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Björn Persson som ordförande vid stämman.

Punkt 8 – Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 10 – Antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan styrelsesuppleanter.

Punkt 11 – Arvoden till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen och revisorn

 • 200 000 kronor till styrelsens ordförande (oförändrat),  
 • 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget (oförändrat), samt
 • arvode till revisorn enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår

 • omval av styrelseledamöterna Åsa Arvidsson, Anders Ferntoft, Peter Gille, Tommy Johansson och Björn Persson, och
 • omval av Björn Persson som styrelsens ordförande.

Punkt 13 – Revisor

Valberedningen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2023. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg fortsätter som huvudansvarig revisor, förutsatt att omval sker.

Punkt 14 Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, nyteckning av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande högst tjugo (20) procent av aktierna i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt för att kunna finansiera bolagets verksamhet, eventuella företagsförvärv och förvärv av verksamheter eller rörelser samt för att diversifiera aktieägarbasen i bolaget med institutionella ägare. Emission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning. Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Särskilda majoritetskrav

Beslut enligt punkt 14 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar

Denna kallelse innehåller styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut. Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas på www.xmreality.com och hos bolaget på Gränden Duvan 3 i Linköping senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin post- eller e‑postadress. Handlingarna kommer att läggas fram på stämman.

Aktieägares rätt att få upplysningar

Vid årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Linköping i april 2022
XMReality AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta
Björn Persson, Styrelseordförande XMReality
Tel: +46 (0)702 074 125
E-mail: bjorn.persson@xmreality.com

Jörgen Remmelg, VD XMReality
Tel: +46 739 822 409
E-mail: jorgen.remmelg@xmreality.se

Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. Produkten används globalt i mer än 60 länder. ABB, Nestlé, Electrolux, Sidel, Heineken och Saab är några av de mer än 100 kunderna. XMReality är baserat i Linköping och USA och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR). För mer information, besök: www.xmreality.com 

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se 
www.redeye.se
 

Prenumerera

Dokument & länkar