KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I XMREALITY AB (PUBL)

Report this content

Aktieägarna i XMReality AB (publ), 556722-7284 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 25 oktober 2018 klockan 10.00 i T9 Creative Spaces, Teknikringen 9 i Linköping.

Deltagande på stämman

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska:

-      dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken fredagen den 19 oktober 2018

-      dels anmäla sitt deltagande till Bolaget på följande adress: XMReality AB (publ), attention: Marie Lindersjö, Teknikringen 10, 583 30 Linköping eller via e-post till marie.lindersjo@xmreality.se, senast fredagen den 19 oktober 2018.

Vid anmälan uppges aktieägarens namn/firma, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till Bolaget, tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år innan stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats www.xmreality.com.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear) fredagen den 19 oktober 2018 och aktieägaren bör underrätta förvaltaren om detta i god tid före sagda dag.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringspersoner.
 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
 7. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna styrelsens tidigare beslut om nyemission av aktier. Styrelsen har den 9 oktober 2018, förutsatt bolagsstämmas efterföljande godkännande, beslutat att öka aktiekapitalet med högst 122 100,90 kronor genom nyemission av högst 2 442 018 aktier enligt följande villkor:

 1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett antal utvalda, och på förhand vidtalade, svenska institutioner och kvalificerade investerare.
 2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt stärka Bolagets finansiella ställning och samtidigt bredda och stärka ägarbasen.
 3. Teckning av aktier ska ske senast den 31 oktober 2018 genom teckning på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
 4. De nya aktierna emitteras till en kurs av 8,75 kronor per aktie. Grunden för teckningskursen är aktiens volymviktade genomsnittskurs under de tio handelsdagar som föregått emissionsbeslutet, med en marknadsmässig rabatt.
 5. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 31 oktober 2018 genom kontant betalning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betaltiden.
 6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear.

För bolagsstämmans godkännande av styrelsens beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan tillsammans med handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, senast två veckor före stämman, dvs. senast från och med torsdagen den 11 oktober 2018. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.xmreality.com under samma period. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

_______________________

Linköping i oktober 2018

XMReality AB (publ)

Styrelsen

Prenumerera

Dokument & länkar