Kommuniké från årsstämma i XMReality AB (publ) den 25 april 2019

Report this content

TOR, APRIL 25, 2019 16:30 CET

XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR) höll torsdagen den 25 april 2019 årsstämma, varvid stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2018. 

Vid årsstämman fattades följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2018. Vidare beslutade årsstämman att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att ett fritt eget kapital, inklusive årets resultat, om 34 432 729 kronor överförs i ny räkning.

Styrelse och revisor

Årsstämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter och inga suppleanter. Till ledamöter av styrelsen omvaldes Claes Nylander, Anders Ferntoft, Johannes Fabó och Carina Qvarngård. Björn Persson och Tommy Johansson valdes till nya styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande omvaldes Claes Nylander.

Till revisor valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Niklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode

Styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska, i enlighet med valberedningens förslag, utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget.

Ändring av lydelsen i bolagsordningens paragraf 2

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att ändra lydelsen i paragraf 2 i bolagsordningen.

Incitamentsprogram för bolagets anställda

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att införa ett incitamentsprogram för bolagets anställda genom en riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier i bolaget. Optionsprogrammet skall som högst omfatta 500 000 optioner vardera berättigande till nyteckning av en (1) aktie i bolaget.

Det noterades att samtliga beslut var enhälliga.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Castevall, VD XMReality
Telefon: +46 (0)73 356 04 81
E-mail: 
johan.castevall@xmreality.se 

Om XMReality

XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (Remote Guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMReality:s kunder finns främst inom industrin såsom Bosch Rexroth, ABB, Siemens Industrial Turbomachinery, Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.se 

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

certifiedadvisor@redeye.se

Telefon: +46 (0)8 545 013 30

www.redeye.se 

Denna information är sådan information som XMReality AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 25 april, kl. 16.30.

Taggar: