Kommuniké från extra bolagsstämma i XMReality AB (Publ)

Report this content

Vid extra bolagsstämma som idag, den 25 oktober 2018, hölls i XMReality AB (publ) (”Bolaget”), beslutades att godkänna styrelsens beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Den extra bolagsstämman beslutade godkänna styrelsens beslut av den 9 oktober 2018 att öka Bolagets aktiekapital med högst 122 100,90 kronor genom nyemission av högst 2 442 018 aktier. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ett begränsat antal, och på förhand vidtalade, svenska institutioner och kvalificerade investerare, däribland Handelsbanken Fonder, en småbolagsfond ägd av ett ledande svenskt pensionsbolag samt LMK-stiftelsen. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt stärka Bolagets finansiella ställning och samtidigt bredda och stärka ägarbasen. Teckningskursen uppgår till 8,75 kronor per aktie och har fastställts genom ett bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om knappt 3 % jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under de tio handelsdagar som föregått emissionsbeslutet.

Teckning och betalning för nya aktier ska ske senast den 31 oktober 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Beslutet fattades med stöd av mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

Genom emissionen ökar XMRealitys aktiekapital med 122 100,90 kronor från 730 399,10 kronor till 852 500 kronor och antalet aktier ökar med 2 442 018 stycken från 14 607 982 aktier till 17 050 000 aktier. Nyemissionen innebär en utspädning för XMRealitys befintliga aktieägare med cirka 14 procent efter genomförd nyemission.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Nylander, ordförande XMReality
Telefon: +46 (0)70 531 34 22


Om XMReality

XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMReality:s kunder finns främst inom industrin såsom Bosch Rexroth, ABB, Siemens Industrial Turbomachinery, Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.se

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Telefon: +46 (0)8 545 013 30

www.redeye.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdag den 25 oktober, kl. 14:30

Prenumerera

Dokument & länkar