Kommuniké från extra bolagsstämma i XMReality den 11 februari 2020

Report this content

XMReality AB (publ) (”Bolaget”) höll tisdagen den 11 februari 2020 extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades.

Emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att öka Bolagets aktiekapital med högst 852 500 kronor genom nyemission av högst 17 050 000 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Rätt att teckna aktier i företrädesemissionen ska tillkomma de som på avstämningsdagen den 18 februari är registrerade som aktieägare i Bolaget. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen per aktie är 2,10 kronor. Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 21 februari 2020 till och med den 6 mars 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. 

Vid fullteckning i nyemissionen tillförs Bolaget cirka 35,8 MSEK före emissionskostnader.

Ändring av bolagsordningen

Den extra bolagsstämman beslutade även om att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor samt att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier till lägst 25 000 000 aktier och högst 100 000 000 aktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Castevall, VD XMReality
Telefon: +46 (0)73 356 04 81
E-mail: johan.castevall@xmreality.se

Om XMReality

XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMRealitys kunder finns främst inom industrin såsom ABB, Siemens Industrial Turbomachinery, Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.com

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0)8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se
www.redeye.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 11 februari, 2020 kl.11.00 CET.