• news.cision.com/
  • XMReality/
  • Rättelse av pressmeddelande: Kommuniké från årsstämma i XMReality AB (publ) den 27 april 2020

Rättelse av pressmeddelande: Kommuniké från årsstämma i XMReality AB (publ) den 27 april 2020

Report this content

Det pressmeddelande som skickades ut 27 april kl. 16:40 CET innehöll felaktigt hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. Hänvisningen är borttagen i pressmeddelandet nedan, som i övrigt stämmer överens med det tidigare utskickade pressmeddelandet.

Rättelsen lämnades för offentliggörande den 27 april 2020 kl. 18:30 CET.

XMReality AB (publ) (NASDAQ First North Growth Market: XMR) höll måndagen den 27 april 2020 årsstämma, varvid stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2019.

Vid årsstämman fattades följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2019. Vidare beslutade årsstämman att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att ett fritt eget kapital, inklusive årets resultat, om 5 192 439 kronor överförs i ny räkning.

Styrelse och revisor
Årsstämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av 4 ledamöter och inga suppleanter. Till ledamöter av styrelsen omvaldes Anders Ferntoft, Carina Qvarngård, Björn Persson och Tommy Johansson. Till styrelsens ordförande valdes Björn Persson.

Till revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Niklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode
Styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska, i enlighet med valberedningens förslag, utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget.

Ändring av lydelsen i bolagsordningens paragraf 6
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att ändra maximala antalet suppleanter från 6 st till 2 st.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen nyemittera aktier. Bemyndigandet omfattar maximalt 6 820 000 aktier och skall ske till marknadsmässigt pris.

Det noterades att samtliga beslut var enhälliga.

För mer information, vänligen kontakta:
Jörgen Remmelg, VD XMReality
Phone: +46 739 822 409
E-mail: jorgen.remmelg@xmreality.se

Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMRealitys kunder finns främst inom industrin såsom ABB, Siemens Industrial Turbomachinery, Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.com

XMReality's Certified Adviser är Redeye AB
Certifiedadviser@redeye.se
+46 8 121 576 90
www.redeye.se