XMReality AB (publ), Bokslutskommuniké för 2018

Report this content

XMReality fortsatte växa 2018. Året avslutades med ökad orderingång om 61 procent och ökad nettoomsättning om 52 procent. Bruttomarginalen ökade till 70 (58) procent som en effekt av ökad andel programvaruförsäljning. Fakturerad programvaruförsäljning ökade med 122 procent.

Kvartalet oktober – december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 250 TSEK (2 735 TSEK).
 • Kostnaderna före finansnetto uppgick till -13 125 TSEK (-12 222 TSEK).
 • Rörelseresultatet blev -8 337 TSEK (-7 812 TSEK).
 • Kassaflödet blev 13 781 TSEK (-10 168 TSEK) och soliditeten var vid periodens slut 80,2 (85,0) procent.

Liksom föregående år var det avslutande kvartalet starkt. Såväl orderingång som fakturering ökade och representerar en blandning av helt nya ordrar och förlängningar av tidigare sålda prenumerationer. Kvartalet uppvisade ett ökat antal förfrågningar där såväl Bolagets prospekt-stock som utestående offerter ökade.

Av periodens fakturering avsåg cirka 70 procent prenumerationer av Bolagets programvara. Bolaget periodiserar förutbetalda prenumerationsintäkter och hyror av hårdvara med lika delar över kontraktsperioden. Den fakturerade försäljningen, som vid periodens slut ännu inte intäktsförts, ökade med 76 procent och uppgick till 4 035 TSEK (2 291 TSEK).

I november genomfördes en riktad nyemission som tillförde Bolagets 20,1 MSEK efter emissionskostnader.

Helåret 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 10 155 TSEK (6 683 TSEK).
 • Kostnaderna före finansnetto uppgick till -45 882 TSEK (-36 282 TSEK).
 • Rörelseresultatet blev -29 250 TSEK (-22 633 TSEK).
 • Kassaflödet blev -8 443 TSEK (24 141 TSEK).

Omsättningen ökade med cirka 52 procent jämfört med föregående år. Bruttomarginalen ökade till 70 (58) procent som en effekt av ökad andel programvaruförsäljning. Bolaget periodiserar förutbetalda prenumerationsintäkter och hyror av hårdvara med lika delar över perioden. Kassaflödesmässigt påverkas Bolaget positivt i anslutning till ordertecknandet medan den resultatmässiga effekten av tagna ordrar får ett begränsat genomslag under perioden. Hårdvaruförsäljning intäktsförs då varorna levererats.

Effektivare organisation

I slutet av året infördes ett nytt arbetssätt med ett antal små agila arbetsgrupper för att effektivare möta kundernas behov vilket också resulterat i en omorganisation och minskad ledningsgrupp. Ledningsgruppen består av VD Johan Castevall, CFO Claes Pettersson, CSO Marcin Szymanski, CTO Per Unell samt HR Manager Sara Wennstam. Henrik Krohn och Åsa Davidsson lämnar därmed ledningsgruppen. Som en effekt av detta belastas årets resultat med en engångsmässig omställningskostnad om 640 TSEK.

Fokus på helhetslösningar utan egentillverkade smarta glasögon

Bolagets ökade fokus på programvaruaffären är i linje med fastslagen strategi. Programvaru-affären ger det största bidraget till ökat kundvärde och avseende hårdvara erbjuds tredjeparts-produkter. På marknaden finns idag konkurrenskraftiga alternativ av smarta glasögon och som ett naturligt nästa steg kommer utveckling och försäljning av egna smarta glasögon att upphöra under Q1 2019. Det förändrade kundintresset från hårdvara till programvara kombinerat med en successivt minskad försäljning av egenutvecklade smarta glasögon resulterade i en nedskrivning i samband med bokslutet av tidigare aktiverade kostnader för utveckling av hårdvara med 250 TSEK. Bolagets redovisade aktiverade utvecklingskostnader hänför sig därefter enbart till Bolagets egenutvecklade programvara.

Väsentliga händelser under kvartalet oktober - december 2018

 • Internationellt ledande tillverkare av gasfjädrar lanserar XMReality Remote Guidance till sina kunder 
 • Internationella tillverkningskoncernen SACMI tecknar avtal med XMReality för en global utrullning av XMReality Remote Guidance
 • XMReality registrerar sitt varumärke i USA
 • Ytterligare order från amerikansk försvarskoncern
 • XMReality genomför en riktad nyemission om ca 21 MSEK samt meddelar att Investment AB Spiltan blir ny huvudägare 

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Bühler Consumer Foods tecknar tilläggsorder och expanderar

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Castevall, VD XMReality
Telefon: +46 (0)73 356 04 81
E-mail: johan.castevall@xmreality.se

Om XMReality Remote Guidance™

XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar:

 • En unik ’hands-overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan på distans, som om man vore där
 • Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning
 • Integrationsmöjligheter genom öppna API:er för klienter

 Om XMReality

XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMRealitys kunder finns främst inom industrin såsom Bosch Rexroth, ABB, Siemens Industrial Turbomachinery, Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.com

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB

Telefon: +46 (0)8 121 576 90

Certifiedadviser@redeye.se

Denna information är sådan information som XMReality AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredag den 15 februari 2019 kl. 08:30

Prenumerera