XMReality AB (publ), Bokslutskommuniké för 2019

Report this content

Orderingången och faktureringen under 2019 avseende prenumerationer på bolagets SaaS-tjänst, som numera är den helt dominerande intäktskällan, ökade med 86 procent och motsvarar 96 (70) procent av Bolagets totala orderingång och fakturering. Bruttomarginalen ökade till 93 (82) för helåret och 95 (83) procent under sista kvartalet. Bolaget har nu prenumerationsavtal med 55 kunder, avseende XMReality Remote Guidance.

Kvartalet oktober – december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 222 TSEK (3 250 TSEK).
 • Kostnaderna uppgick till -12 374 TSEK (-13 124 TSEK).
 • Rörelseresultatet före bokslutsdispositioner blev -7 676 TSEK (-8 337 TSEK).
 • Kassaflödet blev -8 414 TSEK (13 781 TSEK) och soliditeten var vid periodens slut 61,8 (80,2) procent.

Fjärde kvartalet avslutade året med en orderingång på +35 procent jämfört med samma period föregående år. Orderingången avseende prenumerationer motsvarade 96 (70) procent av den totala orderingången och var en blandning av automatisk förnyelse av tidigare tecknade prenumerationer samt nytecknade prenumerationsavtal. Ökningen av andelen prenumerationer påverkade även bruttomarginalen positivt och blev för perioden 95 (70) procent.

Helåret 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 11 921 TSEK (10 155 TSEK).
 • Kostnaderna uppgick till -45 001 TSEK (-45 949 TSEK).
 • Rörelseresultatet före bokslutsdispositioner blev -27 364 TSEK (-29 317 TSEK).
 • Kassaflödet blev -28 451 TSEK (-8 443 TSEK).

Den totala orderingången ökade med 24 procent jämfört med föregående år. Bruttomarginalen ökade till 93 (82) procent som en effekt av ökad andel prenumerationsförsäljning.

Bolagets försäljning av prenumerationer faktureras när order erhålls, men intäktsförs månadsvis i efterhand. Då prenumerationerna omfattar en framåtriktad period om 12 månader, periodiserar Bolaget prenumerationsintäkterna över 12 månader med lika delar per månad. Den resultatmässiga effekten av tagna ordrar får därför ett begränsat genomslag under aktuell faktureringsperiod.

Kassaflödesmässigt påverkas Bolaget positivt i anslutning till ordertecknandet/faktureringen. Den fakturerade orderingången, som vid periodens slut ännu inte intäktsförts, ökade med 71 procent och uppgick till 6 897 TSEK (4 035 TSEK). Hårdvaruförsäljning intäktsförs då varorna levererats.

Väsentliga händelser under kvartalet oktober - december 2019

 • Världsledande förpackningskoncernen Sidel tecknade globalt avtal med XMReality
 • Ny VD till XMReality under våren 2020

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • XMReality genomförde fullt garanterad företrädesemission om totalt 35,8 msek

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Castevall, VD XMReality
Telefon: +46 (0)73 356 04 81
E-mail: johan.castevall@xmreality.se

 

Om XMReality

XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMRealitys kunder finns främst inom industrin såsom ABB, Siemens Industrial Turbomachinery, Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.com
 

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB
Certifiedadviser@redeye.se
Telefon: +46 (0)8 121 576 90

www.redeye.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 7 februari, 2020 kl.08.30 CET.

Prenumerera