XMReality AB (publ), Delårsrapport januari - mars 2018

Report this content

XMReality ökar nettoomsättningen med mer än 100 procent under årets första kvartal jämfört med föregående år. Orderingången avseende programvara var historiskt hög samtidigt som vår orderstock avseende löpande återkommande intäkter vid periodens slut var mer än 80 procent större än föregående år.

Januari - mars 2018

  • Nettoomsättningen ökade med 114 procent till 1 953 TSEK (913 TSEK).
  • Kostnaderna uppgick till -10 431 (-6 328) TSEK
  • Resultatet blev –6 603 TSEK (-4 146 TSEK).
  • Periodens kassaflöde var –7 575 TSEK (-6 695 TSEK) och soliditeten var vid periodens slut 84,5 (69,8) procent.

Bolaget periodiserar förutbetalda prenumerationsintäkter och hyror av hårdvara med lika delar över perioden. Den fakturerade försäljningen, som vid periodens slut ännu inte intäktsförts, ökade med 83,8 procent till 2 619 TSEK (1 425).

Kassaflödesmässigt påverkas Bolaget positivt i anslutning till faktureringen men den resultatmässiga effekten av tagna ordrar får däremot ett begränsat genomslag under perioden.

Hårdvaruförsäljning intäktsförs då varorna levererats.

Av orderingången under kvartalet tecknades mer än 40 procent av kontrakten med bolag verksamma utanför Sverige och mer än 90 procent av orderingången tecknades med internationella miljardkoncerner.

Väsentliga händelser under januari-mars 2018

  • XMReality förstärker ledningen med ny försäljningschef
  • Electrolux fortsätter investera i systemlösning från XMReality


För mer information, vänligen kontakta:

Johan Castevall, VD XMReality
Telefon: +46 (0)73 356 04 81
E-mail: johan.castevall@xmreality.se


Om XMReality

XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMReality:s kunder finns främst inom industrin såsom Bosch Rexroth, ABB, Siemens Industrial Turbomachinery, Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.se

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Telefon: +46 (0)8 545 013 30

www.redeye.se

Denna information är sådan information som XMReality AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdag den 18 april, 2018 kl. 08:30.