XMReality AB (publ), Delårsrapport januari - mars 2019

Report this content

ON, APR 24, 2019, 8:30 CET 

XMRealitys nettoomsättning fortsatte att öka kraftigt under årets första kvartal jämfört med föregående år. Orderingången dominerades av programvaru-prenumerationer och antalet företag som löpande prenumererar överstiger nu 50 stycken. Vid periodens slut hade bolaget förbetalda, men ännu ej intäktsförda, prenumerationsintäkter som motsvarade drygt 60 procent av nettoomsättningen för helåret 2018.

Kvartalet januari - mars 2019

 •        Nettoomsättningen ökade med 54,7 procent till 3 021 (1 953) TSEK
 •        Kostnaderna uppgick till -11 132 (-10 431) TSEK
 •        Resultatet blev -5 712 (-6 603) TSEK.
 •        Periodens kassaflöde var -6 590 (-7 575) TSEK och soliditeten var vid periodens slut 77,0 (84,5) procent.

Den totala faktureringen ökade med 124 procent jämfört med motsvarande period föregående år, varav faktureringen av prenumerationer ökade med över 200 procent. Tillväxten har kunnat ske utan nämnvärda kostnadsökningar vilket speglar den ökade effektiviteten, liksom verksamhetens potential, i linje med bolagets strategi.

Den fakturerade försäljningen, som vid periodens slut ännu inte intäktsförts, ökade med 134 procent till 6 127 (2 619) TSEK. Ökningen är bland annat hänförlig till den order på 1,5 MSEK som erhölls under mars månad från en amerikansk försvarskoncern. Bolaget periodiserar förutbetalda prenumerationsintäkter med lika delar över avtalsperioden.

Kassaflödesmässigt påverkas bolaget positivt i anslutning till faktureringen men den resultatmässiga effekten av tagna ordrar får däremot ett begränsat genomslag under perioden.

Hårdvaruförsäljning och tjänsteförsäljning intäktsförs då leverans skett.

Väsentliga händelser under januari-mars 2019

 •     Bühler Consumer Foods tecknar tilläggsorder och expanderar användandet av XMReality Remote Guidance globalt
 •     XMReality tecknar programvaruorder med amerikansk försvarskoncern värd 1,5 MSEK
 •     Kallelse till årsstämma 2019 i XMReality AB (publ)
 •     Inga väsentliga händelser har skett efter perioden slut

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Castevall, VD, XMReality AB (publ)

Phone: +46 (0)73 356 04 81

E-mail: johan.castevall@xmreality.se 

Om XMReality Remote Guidance™

XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar:

 • En unik ’hands-overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan på distans, som om man vore där
 • Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning
 • Integrationsmöjligheter genom öppna API:er för klienter

 Om XMReality

XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (Remote Guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMRealitys kunder finns främst inom industrin såsom Bosch Rexroth, ABB, Siemens Industrial Turbomachinery, Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

certifiedadvisor@redeye.se

Telefon: +46 (0)8 545 013 30

www.redeye.se 

Denna information är sådan information som XMReality AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 24 april, 2019 kl. 08:30 CET. 

Taggar:

Prenumerera