XMReality AB (publ), Delårsrapport januari - mars 2020

Report this content

Marknaden ökar sitt användande av XMReality Remote Guidance. Under perioden steg orderstocken med 48 procent till 9 067 (6 127) TSEK. Nettoomsättningen ökade 15 procent jämfört med samma period förra året med en fortsatt hög bruttomarginal överstigande 90 procent. Befintliga kunders utnyttjandegrad gick upp drygt 300 procent under kvartalet. Antalet kundförfrågningar ökade kraftigt i slutet av perioden.
 

Januari - mars 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 15,3 procent till 3 483 (3 021) TSEK
 • Kostnaderna uppgick till -10 856 (-10 352) TSEK
 • Resultatet blev -6 600 (-5 712) TSEK
 • Periodens kassaflöde var 28 985 (-6 590) TSEK och soliditeten var vid periodens slut 71,6 (77,0) procent

Orderingången under perioden dominerades av mjukvaruprenumerationer och uppgick till 5 653 TSEK. Orderstocken, som vid periodens slut ännu inte intäktsförts, ökade med 48 procent till 9 067 (6 127) TSEK. Ökningen är främst hänförd till treårsavtalet med Electrolux Professional, avtalet med Hexagonföretaget myVR Software samt avtalet med Minebea Intec. Bolaget periodiserar förutbetalda prenumerations-intäkter med lika delar över avtalsperioden.

Kassaflödesmässigt påverkas bolaget positivt främst som ett resultat av den genomförda nyemissionen.

Väsentliga händelser under januari-mars 2020

 • Minebea Intec, en världsledande tillverkare av produkter och system för vägning och inspektion, expanderar sin användning av XMReality till användare utanför Europa med användare i Nord- och Sydamerika, Indien samt övriga Asien.
 • Electrolux Professional har tecknat ett treårsavtal som omfattar användning av Remote Guidance. Vår produkt kommer att integreras i vitvaruleverantörens kunderbjudande. Avtalet är värt cirka 1 miljon SEK under treårsperioden.
 • XMReality och Hexagonföretaget myVR Software inledde samarbete där Remote Guidance integreras i Hexagon Xalt | Visualization plattform för AR lösningar.
 • Uppstart av vårt tyska försäljningskontor i Tyskland.
 • Genomförd nyemission som ger bolaget ett kapitaltillskott på 35,8 MSEK före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • IMI, ett brittiskt industriföretag med verksamhet i 50 länder, har valt att beställa XMReality Remote Guidance. Kontraktet avser både hårdvara och mjukvara, där mjukvarudelen utgör cirka hälften av ordervärdet på 800 000 SEK och förnyas årligen.
 • Kingdom Housing Association, en skotsk fastighetsägare, använder nu XMReality Remote Guidance för att hjälpa hyresgäster med enklare reparationer och åtgärder.
 • XMReality kommer förse Nestlé, ett schweiziskt livsmedel- och dryckesföretag, med Remote Guidance teknologi. Företagen har skrivit ett globalt Master Service Agreement. Avtalet är obegränsat i tid och volym och kommer därmed inte att utgöra en garanti för ordervolymer. Det initiala ordervärdet utgör cirka 900 000 SEK och omfattar resterande delen av 2020.

Länk till sidan där delårsrapporten återfinns:

https://xmreality.com/investors/finansiella-rapporter-analyser-och-dokument/

För mer information, vänligen kontakta:
Jörgen Remmelg, VD XMReality
Phone: +46 739 822 409
E-mail: jorgen.remmelg@xmreality.se

 

Om XMReality Remote Guidance™
XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar:

 • En unik ’Hands-Overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan på distans, som om man vore där
 • Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning
 • Integrationsmöjligheter genom öppna API’er (Application Programming Interfaces) för klienter

Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMRealitys kunder finns främst inom industrin såsom ABB, Siemens Industrial Turbomachinery, Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR). För mer information, besök: www.xmreality.com

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se 
www.redeye.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 24 april, 2020 kl.08:30.