XMReality AB (publ), Delårsrapport juli - september 2019

Report this content

Omsättningen avseende programvaruprenumerationer ökade starkt under kvartalet jämfört med föregående år. Även bruttomarginalen fortsatte att öka kraftigt, samtidigt som efterfrågan bland flera av våra största kunder var stor. XMRealitys totala omsättning för det tredje kvartalet minskade något jämfört med samma period föregående år, påverkat av omsättningsmixen som fortsätter att förändras till att domineras av programvaruprenumerationer. Vid periodens slut representerade dessa 78% av försäljningen. Kortsiktigt har denna mixförändring en negativ effekt på omsättningstillväxten men positiv effekt på bruttomarginalen. Andelen prenumerationsintäkter förväntas fortsätta öka även framledes. 

Kvartalet juli – september 2019

      Nettoomsättningen uppgick till 2 686 (2 766) TSEK

      Kostnaderna uppgick till -10 278 (-10 026) TSEK

      Rörelseresultat blev -6 369 (-5 791) TSEK

      Periodens kassaflöde var -9 214 (-6 316) TSEK och soliditeten var vid periodens slut 73,9 (80,5) procent

Periodens kostnader ökade något jämfört med föregående år, vilket framförallt hänför sig till investering i tillväxt, eller till online-försäljning av prenumerationstjänsten Remote Guidance. Rörelseresultatet försvagades något jämfört med föregående år. Tredje kvartalets svaga kassaflöde påverkades av investeringarna i tillväxt.

Delåret januari – september 2019

      Nettoomsättningen uppgick till 8 700 (6 905) TSEK

      Kostnaderna uppgick till –32 627 (-32 825) TSEK

      Rörelseresultatet blev -19 687 (-20 981) TSEK

      Periodens kassaflöde var -20 037 (-22 224) TSEK

Faktureringen ökade med 28 procent jämfört med de tre första kvartalen föregående år, och uppgick till 8 916 (6 983) TSEK, av vilket programvaruprenumerationer utgjorde ca 80 procent. De ännu icke intäktsförda prenumerationsavgifterna*) ökade med 45 procent till 4 251 (2 939) TSEK. Intäkterna från prenumerationer med avtalad automatisk förlängning, som redovisas på månadsbasis, uppgick vid perioden slut till 789 (584) TSEK, vilket motsvarar en ökning om 35 procent.

Väsentliga händelser under juli – september 2019

      XMReality tecknade ett nytt koncernövergripande ramavtal.

      Lansering av XMReality Business. Detta webbaserade kunderbjudande möjliggör automatiserad försäljning, som komplement till direktförsäljningen till stora globala industribolag. Denna lansering innebär att Remote Guidance kan säljas över hela världen. Erbjudandet riktar sig främst till små och medelstora företag.

Etablering i USA

Under kvartalet har vi inlett en satsning på den amerikanska marknaden och etablerat verksamhet i USA. Uppbyggnaden av organisationen pågår, där den första rekryteringen är på plats och fler rekryteringar planeras inom kort.

Organisation

Vi har anställt en platsansvarig i vårt dotterbolag i USA med erfarenhet från mjukvarubolag och SaaS-erbjudande.

Vi har även investerat kraftigt i digital marknadsföring och stärkt bolaget med en digital marketing manager som en följd av lanseringen av vårt online-erbjudande. 

Bolagets HR-manager avslutar sitt uppdrag under november och ersätts av en ny person på konsultbasis.

*) Bolagets prenumerationer löper normalt på 12 månader respektive 1 månad med automatisk förlängning vid enterprise-försäljning respektive online-försäljning. De faktureras i förskott och intäktsredovisas löpande linjärt under kontraktsperioden. Intäkter från försäljning av hårdvara och tjänster redovisas efter slutförd leverans, vilket sammanfaller med faktureringstillfället. De fakturerade prenumerationsavgifterna som ännu ej intäktsredovisats redovisas i balansräkningen.

Länk till sidan där delårsrapporten återfinns

https://xmreality.com/investors/finansiella-rapporter-analyser-och-dokument/

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Castevall, VD XMReality
Telefon: +46 (0)73 356 04 81
E-mail: johan.castevall@xmreality.se

Om XMReality Remote Guidance™

XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar:

  • En unik ’hands-overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan på distans, som om man vore där

  • Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning

  • Integrationsmöjligheter genom öppna API:er för klienter

Om XMReality

XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMRealitys kunder finns främst inom industrin såsom ABB, Siemens Industrial Turbomachinery, Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.com

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB

Telefon: +46 (0)8 121 576 90

Certifiedadviser@redeye.se 

Denna information är sådan information som XMReality AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordniingen. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 08.30 CEST. 

Taggar: