• news.cision.com/
  • XMReality/
  • XMReality AB (publ) offentliggör prospekt avseende företrädesemission om upp till 35,8 MSEK

XMReality AB (publ) offentliggör prospekt avseende företrädesemission om upp till 35,8 MSEK

Report this content

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND, ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.

XMReality AB (publ) (”XMReality”) publicerar prospekt med anledning av företrädesemissionen av aktier (”Företrädesemissionen”) vars teckningstid inleds den 21 februari 2020. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Avstämningsdag för Företrädesemissionen var den 18 februari 2020 och teckningstiden löper under perioden 21 februari–6 mars 2020. Sista dag för handel inklusive rätt att teckna nya aktier var den 14 februari 2020. Första dag för handel exklusive rätt att teckna nya aktier var den 17 februari 2020. Allmänheten har möjlighet att anmäla intresse av att teckna nya aktier i Företrädesemissionen.

Fullständigt prospekt innehållande bland annat fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på XMRealitys, Hagberg & Aneborn FK ABs samt Redeye ABs respektive hemsidor (www.xmreality.com, www.hagberganeborn.se, www.redeye.se). Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt kommer att finnas tillgänglig på ovanstående hemsidor när teckningsperioden inleds.

Genom Företrädesemissionen kan XMReality tillföras cirka 35,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtagande från befintliga aktieägare och nya investerare motsvarande 100 procent av emissionslikviden.

Rådgivare 
Redeye Aktiebolag är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. 

Certified Adviser 
Redeye AB är Certified Adviser för XMReality AB. Kontaktuppgifter till Redeye AB: tel. +46 (0)8 121 576 90, e-mail certifiedadviser@redeye.se.

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i XMReality. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i XMReality kommer endast ske i enlighet med det prospekt som offentliggörs genom detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller något annat land där sådan åtgärd strider mot tillämpliga lagar eller regler, eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Företrädesemissionen riktar sig inte till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Inga aktier, teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller andra värdepapper utgivna av XMReality har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, enligt dess senaste lydelse, eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Castevall, VD XMReality
Telefon: +46 (0)73 356 04 81
E-mail: johan.castevall@xmreality.se

 

Om XMReality

XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMRealitys kunder finns främst inom industrin såsom ABB, Siemens Industrial Turbomachinery, Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.com

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB
Certifiedadviser@redeye.se
Telefon: +46 (0)8 121 576 90
www.redeye.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 18 februari, 2020 kl.17.15 CET.

Prenumerera