XMReality AB (publ) offentliggör utfall av genomförd företrädesemission

Report this content

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND, ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.

XMReality AB (publ) (”XMReality” eller ”Bolaget”) tillförs cirka 35,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader genom den företrädesemission som beslutades av extra bolagsstämma den 11 februari 2020 med teckningstid som löpte ut den 6 mars 2020 (”Företrädesemissionen”). Utfallet i Företrädesemissionen visar att 12 337 449 aktier, motsvarande cirka 72,4 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av företrädesrätt (inkl. teckningsåtaganden). Därtill tecknades 990 196 aktier, motsvarande cirka 5,8 procent av Företrädesemissionen utan stöd av företrädesrätt. 3 722 355 aktier, motsvarande cirka 21,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades av garanter som ingått avtal om toppgaranti. Bottengarantin har således inte tagits i anspråk. 

Utfall i Företrädesemissionen
Företrädesemissionen omfattade högst 17 050 000 aktier varav 12 337 449 aktier, motsvarande cirka 72,4 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Totalt har 990 196 aktier anmälts för teckning utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 5,8 procent av Företrädesemissionen. Totalt har 13 327 645 aktier motsvarande cirka 78,2 procent av de erbjudna aktierna, tecknats med och utan stöd av teckningsrätter. I enlighet med ingångna garantiavtal tecknades 3 722 355 aktier, motsvarande cirka 21,8 procent av Företrädesemissionen, av garanter som har ingått avtal om toppgaranti. Bottengarantin tas således inte i anspråk. 

Genom Företrädesemissionen tillförs XMReality totalt cirka 35,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 

Jag vill tacka alla befintliga aktieägare som har deltagit i emissionen för sitt fortsatta stöd och samtidigt hälsa nya investerare varmt välkomna. XMReality står inför en spännande tid och med en stärkt kassa kan vi nu arbeta vidare fokuserat med såväl vår internationella expansion som att marknadsföra vårt online-erbjudande. Vi ser också mycket positivt på att Investment AB Spiltan utökar sitt ägande ytterligare och därmed visar sin starka tro på bolaget.”, kommenterar Johan Castevall, VD i XMReality. 

Investment AB Spiltan utökar genom Företrädesemissionen sitt ägande i XMReality från 14,5 procent av kapital och röster till 24,3 procent av kapital och röster.

Genom emissionen stärker Spiltan vårt ägande ytterligare i XMReality och vi ser att bolaget har förutsättningarna att fortsätta att växa kundbasen och prenumerationsintäkterna på en global marknad.”, kommentarer Björn Persson, Investment Manager på Investment AB Spiltan.

Meddelande om tilldelning
Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i det prospekt som publicerades i samband med Företrädesemissionen. Meddelande om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Tilldelade aktier tecknade utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. 

Aktier och aktiekapital 
När Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i XMReality att uppgå till 34 100 000 aktier och aktiekapitalet att uppgå till 1 705 000 SEK. 

Handel med BTA
Handel med BTA (betald tecknad aktie) bedrivs för närvarande på Nasdaq First North Growth Market och kommer att upphöra när Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket är beräknat att ske omkring vecka 12. BTA omvandlas då till ordinarie aktier. 

Rådgivare 
Redeye Aktiebolag är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn är emissionsinstitut.

Certified Adviser 
Redeye AB är Certified Adviser för XMReality AB. Kontaktuppgifter till Redeye AB: tel. +46 (0)8 121 576 90, e-mail certifiedadviser@redeye.se.

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i XMReality. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i XMReality har endast skett i enlighet med det prospekt som offentliggjordes den 18 februari 2020.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller något annat land där sådan åtgärd strider mot tillämpliga lagar eller regler, eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Företrädesemissionen riktar sig inte till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Inga aktier, teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller andra värdepapper utgivna av XMReality har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, enligt dess senaste lydelse, eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Castevall, VD XMReality
Telefon: +46 (0)73 356 04 81
E-mail: johan.castevall@xmreality.se

Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMRealitys kunder finns främst inom industrin såsom ABB, Siemens Industrial Turbomachinery, Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.com

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0)8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se
www.redeye.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 11 mars, 2020 kl.17.00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar