Utfall i Skiljedom angående XVIVO Perfusions rättigheter till Vivoline-patent

Skiljenämnden har lämnat sitt beslut angående vilka avtalsmässiga rättigheter XVIVO har i relation till tre patent/patentansökningar som Stig Steen/Igelösa överlåtit till Vivoline. Beslutet innebär att skiljenämnden inte anser att XVIVO har rätt till de low potassium dextran (LPD) lösningar med kalcium, enligt förbättringsklausulen i det gällande avtal bolaget har med Igelösa.  Av domslutet framgår att frågan var komplex vilket också förstås av att utgången blev negativ trots att XVIVO hade stöd för sin sak av rättslig och industriell expertis. Bolaget analyserar för närvarande om, och i så fall i vilken utsträckning skiljedomen påverkar den pågående tingsrättsprocessen mot Vivoline Medical AB (publ).

XVIVO Perfusion, som då var en del av Vitrolife, hade ett samarbete med Stig Steen och hans bolag Igelösa. Ett substantiellt stöd till Stig Steens forskning utgick mot rättigheterna att kommersialisera Steens uppfinningar avseende LPD-lösningar med kalcium för organpreservation samt eventuella patenterbara förbättringar som utvecklades av Steen/Igelösa. För drygt ett år sedan inledde XVIVO Perfusion AB (publ) rättsliga förfaranden mot Stig Steen/Igelösa samt Vivoline Medical AB (publ) för att fastställa att vissa patent som Vivoline förvärvat från Stig Steens/Igelösa egentligen innefattas i de exklusiva rättigheter som XVIVO Perfusion har erhållit från Stig Steen/Igelösa. XVIVO Perfusion hade efter konsultation med juridiska experter i Sverige gjort bedömningen att så var fallet och bolaget fann då att det var en skyldighet mot aktieägarna att lösa frågan rättsligt, då förhandlingar med Steen/Igelösa och Vivoline misslyckats.

XVIVO Perfusions egen produkt STEEN Solution™, som är under lansering i USA och Europa, omfattas inte av tvisten och skyddas av beviljade patent som löper till år 2021. Bolagets egna legala kostnader har tagits löpande. Ytterligare kostnader för motpartens legala kostnader samt kostnader för skiljeprocessen om totalt cirka 2,1 miljoner kronor kommer belasta fjärde kvartalet 2014.

Magnus Nilsson, XVIVO Perfusions VD uppger: ”XVIVO Perfusion anser att utfallet är beklagligt, men vill betona att det inte inskränker på bolagets befintliga produktportfölj eller affärsinriktning. Från domen framgår det tydligt att målet innefattade komplexa rättsliga frågor där skiljenämnden kom till en annan bedömning än de experter XVIVO anlitat”.

Göteborg 18 december 2014
XVIVO Perfusion AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, tel: 031-788 21 59, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

XVIVO Perfusion är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 18 december 2014 kl. 08:30.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i USA. XVIVO-aktien är noterad på NASDAQ OMX First North listan och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com. Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar