Delårsrapport Q3 2019-07-01 - 2019-09-30

Report this content

Sammanfattning

  • Omsättning för tredje kvartalet 2019 uppgick till 4 609 KSEK (4 272 KSEK)
  • Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2019 uppgick till 65 KSEK (- 1 820 KSEK)
  • Rörelseresultatet per aktie för tredje kvartalet 2019 uppgick till 0,01 SEK (- 0,32 SEK)

Kommentarer  

  • Omsättningen för tredje kvartalet 2019 ökade med 8 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, vilket innebär att detta är Zenicors bästa tredje kvartal hittills.
  • Rörelseresultatet för tredje kvartalet var positivt, en avsevärd förbättring jämfört med 2018 och det innebär det andra kvartalet i rad med positivt resultat.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

  • Den 24 september 2019 meddelade Zenicor att ett avtal har tecknats med National Health Service (NHS) i Storbritannien gällande införande av en effektiviserad vårdkedja med Zenicor-EKG för utredning av patienter med hjärtklappningsbesvär. Avtalet med NHS gäller i ett första steg fem av de totalt 25 vårdcentraler som finns inom Bradford CCG (Clinical Commissioning Group). Fullt utbyggt beräknas avtalet med Bradford CCG kunna ge en intäkt på £ 80 000 per år.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  •  Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

VD har ordet:

”Genombrottsaffär med NHS i England”

Det är mycket glädjande att den nya vårdkedjan för arytmiutredning som vi utvecklat i Finland och Sverige nu har implementerats för första gången av NHS i Storbritannien. Att Bradford CCG väljer att förbättra sin vårdkedja för diagnos av arytmipatienter med Zenicor är ett viktigt genombrott och ett starkt kvitto på att det vi gör ligger helt i linje med hur NHS vill att vården ska utvecklas och effektiviseras. Vi ser fram emot att många fler av de nästan 200 CCG i England implementerar metoden under de kommande åren. 

Vår omsättning fortsätter att öka, samtidigt som vi för andra kvartalet i rad visar ett positivt resultat. Under 2020 bedömer vi att den ökande tillväxten i Finland och Sverige tillsammans med NHS fortsatta implementering av den nya vårdkedjan kommer att synas tydligt i resultaträkningen.

Både den effektiviserade vårdkedjan och våra stora screeningprojekt har en affärsmodell där vi får betalt för varje patient som genomgår en utredning. Detta gör att våra intäkter kommer i takt med att vårdgivarna genomför fler och fler utredningar av patienter, samtidigt som våra kostnader till stora delar uppstår i ett initialt skede, vilket tidvis kan medföra en viss ansträngning på likviditeten. Vi har dock ett bra underliggande kassaflöde som gör att vi på ett tillfredställande sätt kan hantera likviditeteten både i vår operativa verksamhet liksom i de investeringar som är planerade under 2020.

 Det stora screeningprojektet SAFER i Storbritannien har genomfört och utvärderat den första fasen och fattat beslut om att starta fas 2 vilken beräknas komma gång under första kvartalet 2020, helt enligt plan. SAFER-projektet och Zenicor får mycket stor uppmärksamhet i omvärlden och vi ser optimistiskt på att det startas fler screeningprojekt med Zenicor i andra länder under 2020.

Vi ser mycket positivt på den fortsatta spridningen av den effektiviserade vårdkedjan för arytmi-utredning samt ett fortsatt stort fokus på screening för förmaksflimmer med Zenicor. Båda dessa segment för tidig diagnos av hjärtarytmier kommer att accelerera tillväxten under 2020 och ge Zenicor en ännu starkare position på marknaden

Mats Palerius
VD Zenicor Medical Systems AB

För ytterligare information kontakta:
Mats Palerius, VD
Tel: 070-561 55 64
Mail: mats.palerius@zenicor.se

Zenicor Medical Systems AB
Saltmätargatan 8
113 59 Stockholm
www.zenicor.se 

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: http://zenicor.se/pressmaterial

Om Zenicor
Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för sjukvården för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, och lösningen används idag på över 400 kliniker i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården vilket har möjliggjort en integrerad specialist- och primärvårdslösning i en effektiviserad vårdkedja för arytmiutredning, där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser kan användas effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II och nu även i världens största randomiserade screeningstudie SAFER i Storbritannien. För mer information, besök: www.zenicor.se.

Prenumerera

Dokument & länkar